Novosti

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT)

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT)

Na ovom linku možete preuzeti Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini od 27.02.2024. godine.

Saopstenje ZKT 27.02.2024

Objavljeno 28.02.2023. godine

_____________________________________________________________________________

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) je od aprila/travanja do juna/lipnja 2023.godine, organizovalo seriju rasprava pod nazivom „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“. Dijalog je inspirisan dobijanjem kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i uspostavom zakonodavne i izvršne vlasti prema rezultatima posljednjih izbora (2022.) za državna i entitetska tijela. Uprkos veoma ograničenom utjecaju strukovnih udruženja na kreiranje javnih politika u oblasti pravosuđa te ograničenim resursima, cilj dijaloga je bio da se ukaže na deficite u postojećem zakonodavnom okviru i da se ponudi sveobuhvatan pregled potreba u području zakonodavnih reformi. Strukovna udruženja su ovaj cilj ostvarila dijalogom sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti.
Na završnom skupu ZKT-a 17.07.2023. je utvđrena i prezentovana Politika zagovaranja i djelovanja Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini prema nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u kontekstu EU integracijskih procesa i reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Taj dokument možete preuzeti na ovom linku: ZKT Politika zagovaranja i djelovanja Zakonodavne reforme pravosudje FINAL JULI 2023

Objavljeno 17.07.2023. godine

_____________________________________________________________

Poštovani,
Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca BiH (ZKT BiH) poziva Vas na završni skup projekta “Jačanje pravničke strukovne zajednice 2021” (“Strengthening Legal Professionals 2021”), finansiranog od strane Europske unije. Na skupu će biti prezentirana Politika zagovaranja i djelovanja ZKT BiH prema nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini u kontekstu EU integracijskih procesa i reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, kao i dokument Jačanje unutrašnjih kapaciteta i aktivnosti udruženja sudija i tužilaca okupljenih u Zajedničkom koordinacionom tijelu. Riječ je o sveobuhvatnim dokumentima proizašlim iz niza aktivnosti ZKT BiH u proteklih godinu i pol dana.

Dnevni red i podaci o skupu nalaze se u prilogu ovog e-maila.

Radovat ćemo se ako budete mogli sudjelovati u radu skupa, i molim Vas da zbog ograničenog broja mjesta najavite svoj dolazak na e-mail zktbih@gmail.com najkasnije do petka, 14. 07. 2023. godine.

Poziv i agendu skupa možete preuzeti na ovom linku: ZKT zavrsni skup u okviru EU projekta 17.7.2023 POZIV I DNEVNI RED

Objavljeno 10.07.2023. godine

________________________________________________________________

Zaključci sa četvtkog završnog skupa ZKT-a 07.06.2023.

U ime Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) u prilogu Vam dostavljamo Zaključke sa četvrte završne sesije održane 07.06.2023. godine u okviru Inicijative „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“.

Zaključke možete preuzeti na ovom linku: ZKT ZAKLJUCCI 4 SKUP PS BiH 7.6.2023.

S poštovanjem,

Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH

Objavljeno 04.07.2023. godine

______________________________________________________________

Poziv za četvrti/završni skup ZKT-a „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ koji će održati u srijedu, 7.6.2023. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 13:00 sati.

Udruženja sudija i tužilaca okupljena oko ZKT-a BiH namjeravaju da putem provednih skupova, pa tako i sa ovim završnim skupom ukažu na deficitarnosti u postojećem zakonodavnom okviru, te ponude svoj doprinos i upute svoje inicjative kroz konstruktivni dijalog o potrebnim zakonodavnim reformama u oblasti pravosuđa prema predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Krajnji cilj iniciranog dijaloga je aktivnije uključivanje strukovnih uduženja u proces kreiranja zakondavnih rješenja, te zajedničko iznalaženje najboljih rješenja koja bi omogućila bosansko-hercegovačkom pravosuđu da kvalitetnije, efikasnije i odgovornije obavlja povjerene im dužnosti te kvalitetnije odgovori na opravdane zahtjeve građana i privrednih subjekata u tom kontekstu. Ovo incijativa je također pokrenuta i u kontekstu ispunjavanja 14 prioriteta koji su postavljeni u Mišljenju Europske komisije a koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi napredovala ka članstvu u EU.

Poziv i agendu skupa možete preuzeti na ovom linku: ZKT Dijalog sa Zak i Izv vlasti o reformi pravosudja_Cetvrta sesija_Poziv i Dnevni red_7_juni_2023

Objavljeno 30.05.2023. godine

__________________________________________________________________

Zaključci sa trećeg skupa ZKT-a 10.05.2023.

U ime Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) u prilogu Vam dostavljamo Zaključke sa treće sesije održane 10.5.2023. godine u okviru Inicijative „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“.

Zaključke možete preuzeti na ovom linku: ZKT ZAKLJUCCI_3_SKUP PS BiH_10 5 2023

S poštovanjem,

Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH

Objavljeno 26.05.2023. godine

_________________________________________________________________

Zaključci sa drugog skupa ZKT-a 24.04.2023.

U ime Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) u prilogu Vam dostavljamo Zaključke sa druge sesije održane 24.4.2023. godine u okviru Inicijative „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“.

Zaključke možete preuzeti na ovom linku: ZKT ZAKLJUČCI SKUP 24.4.2023. godine

S poštovanjem,

Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH

Objavljeno 22.05.2023. godine

_________________________________________________________________

Obavještavamo Vas da će Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini održati jednodnevni skup udruženja sudija i tužilaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije o ulozi i zadacima strukovnih udruženja sudija i tužilaca u osiguranju nezavisnosti i integriteta pravosuđa.

Kao dan održavanja skupa određen je četvrtak 18. maj 2023. godine.

Na skupu će učesnici strukovnih udruženja sudija i tužilaca iz sve tri zemlje razmijeniti iskustva o radu udruženja, o odnosu prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, prema vlastitom članstvu i prema medijima. Skup je prilika da se usporedi rad pojedinih udruženja i da se sagledaju mogućnosti za optimalniji odnos udruženje prema članstvu i članstva prema procesima u pravosuđu.

Poziv i agendu skupa možete preuzeti na ovom linku: Poziv i dnevni red jednodnevni skup udruzenja strukovna 18.05.2023. god

Objavljeno 10.05.2023. godine

___________________________________________________________________

Poziv za treći skup ZKT „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ koji će održati u srijedu, 10.5.2023. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 13:00 sati.

Na trećem skupu će se razgovarati sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti te drugim pozvanim akterima o potrebnim reformama u oblastima građanskog prava, izvršnog prava, stečajnog prava i upravnog prava, uključujući oblasti arbitraže, medijacije, sudske nagodbe i privrednog prava. Na skupu će biti razmotrena pitanja normativnog uređenja i načina funkcionisanja pomenutih oblasti prava s ciljem iniciranja potrebnih reformi i iznalaženja rješenja koja će osigurati veći stepen vladavine prava, pravne sigurnosti, ekonomskog razvoja te efikasnoj konzumaciji prava građana i privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Poziv i agendu skupa možete preuzeti na ovom linku: ZKT Dijalog sa Zak i Izv vlasti o reformi pravosudja_Treca sesija_Poziv i Dnevni red 10.05.2023.

Objavljeno 03.05.2023. godine

____________________________________________________________________

Zaključci sa prvog skupa ZKT-a 05.04.2023.

U ime Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) u prilogu Vam dostavljamo Zaključke sa prve sesije održane 5.4.2023. godine u okviru Inicijative „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“.

Zaključke možete preuzeti na ovom linku: ZKT ZAKLJUČCI SKUP 5.4.2023.

S poštovanjem,

Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH

Slike sa skupa:

Objavljeno 27.04.2023. godine

______________________________________________________________________________

Poziv za drugi skup ZKT „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ koji će održati u ponedjeljak, 24.4.2023. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 13:00 sati.

Na drugom skupu će biti razmotrena predložena rješenja za osnivanje Višeg suda BiH s aspekta njegove nadležnosti, načina izbora sudija i sjedišta i identificirana sporna mjesta koja mogu prouzročiti probleme u radu državnog pravosuđa. Referent na ovu temu će biti Hilmo Vučinić (Sudija suda BiH). Također razmotriti će se tema odluka ustavnih sudova u BiH. Te odluke su konačne i obavezujuće, a prema relevantnim odredbama važećih krivičnih zakona u BiH njihovo neizvršavanje se smatra krivičnim djelom. Iako se odluke ustavnih sudova u BiH općenito izvršavaju, postoji jedan broj trenutno neizvršenih odluka koji temeljno podriva jedan od najznačajnijih ustavnih principa – vladavinu prava. Na skupu će biti detaljno razmotreni odgovarajući aspekti ovog „fenomena“, uključujući pitanja krivično-pravne odgovornosti. Referent na ovu temu će biti Aleksandra Martinović (Predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH).

Poziv i agendu skupa možete preuzeti na ovom linku: Drugi skup ZKT Dijalog sa Zak i Izv vlasti o reformi pravosudja 24.04.2023

Objavljeno 18.04.2023. godine

_______________________________________________________________________________

Poziv prvi skup ZKT-a „Dijalog strukovnih udruženja u pravosuđu sa nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini: Evropske integracije i reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini – stanje i perspektive“ koji će održati u srijedu, 5.4.2023. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 13:00 sati. Na prvom skupu će se raspravljati o reformi krivičnog zakonodavstva i novom Zakonu o VSTV-u. Referenti skupa sudija Goran Nezirović (Vrhovni sud FBiH), glavni tužilac Munib Halilović (Federalno tužilaštvo FBiH), sudija Sedin Idrizović (Vrhovni sud FBiH), glavni tužilac Milanko Kajganić (Tužilaštvo BiH) i sudija Božidarka Dugonjić (Vrhovni sud FBiH) senzibilizirati će učesnike za tematski okvir i diskusiju.

Poziv i agendu skupa možete preuzeti na ovom linku: Poziv i agenda ZKT dijaloška rasprava o reformi pravosuđa 05.04.2023.

Objavljeno 24.03.2023. godine

_______________________________________________________________________________

Na ovom linku možete preuzeti Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini od 08.02.2023. godine povodom dopisa i saopštenja Udruženja sudija Republike Srpske.

Saopstenje ZKT 08.02.2023

Objavljeno 08.02.2023. godine

_____________________________________________________________________________

Na ovom linku možete preuzeti Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini povodom medijskih reakcija i natpisa na socijalnim mrežama o prvostepenoj presudi Suda BiH u predmetu „Zijad Mutap i drugi”: 

ZKT Saopštenje povodom prvostepene presude Suda BiH u predmetu Zijad Mutap i drugi

Objavljeno 28.11.2022. godine

______________________________________________________________________________

Aktivnosti ZKT u okviru XV Stručnog savjetovanja tužilaca u BiH.

Četvrtog dana XV Stručnog savjetovanja tužilaca u BiH, 20.10.2022. godine, u okviru panela “Etika”, biti će prezentovan rad autora Alene Kurspahić Nadarević, glavne disciplinske tužiteljice i Mirze H.Omerović, zamjenika glavnog disciplinskog tužioca u Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, pod nazivom “Funkcionalna nezavisnost sudija i tužilaca u svjetlu disciplinske prakse VSTV-a BiH”.

Navedeni rad možete preuzeti na sljedećem linku: Rad HOmerovic Kurspahic Skup ZKT 20.10.2022.

Objavljeno 18.10.2022. godine

______________________________________________________________________________

Poziv na stručni skup 09.06.2022. godine o problemu sigurnosnih provjera sudija/tužilaca u BiH. Skup organizuje Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT) u okviru EU projekta „Jačanje pravnih stručnjaka 2021“.

Poziv možete preuzeti na ovom linku: Pozivnica ZKT Sigurnosne provjere sudija i tuzilaca 09.06.2022.

Na ovom linku možete preuzeti referate izlagača na skupu ZKT 09.06.2022.

Referat Damira Kontreca: Damir Kontrec – Sigurnosne provjere sudaca u RH

Referat  Mirze H. Omerovića: Mirza H. Omerovic – Sigurnosne provjere u sistemu provjere integriteta nosilaca pravosudnih funkcija

Na ovom linku možete pogledati video snimak sa stručnog skupa ZKT 09.06.2022:

Objavljeno 26.05.2022. godine

_______________________________________________________________________________

Objavljeno 16.05.2022. godine

Poštovani ovdje možete preuzeti poziv za skup ZKT 17.05.2022:

Poziv Skup ustavnost uspostavljanja VSTV RS 17.5.2022_Poziv

ZKT KLJUCNI NALAZI ANKETE APRIL 2022

Referat Ademovic skup ZKT 17.05.2022.

Na ovom linku možete pogledati video snimak sa stručnog skupa ZKT 17.05.2022:

_______________________________________________________________________________

Objavljeno 31.03.2022. godine

Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH 

ZKT pruža podršku nezavisnom, nepristrasnom, profesionalnom i odgovornom radu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, te povodom toga saopštenje za javnost možete preuzeti na ovom linku:  Saopstenje za javnost ZKT 31.3.2022.

______________________________________________________________________________

Objavljeno 21.01.2021. godine

Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH 

Na proširenom sastanku  ZKT je razmatralo važeći Pravilnikom o izboru članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine te povodom toga izdao saopštenje za javnost koji možete preuzeti na ovom linku: ZKT saopštenje pravilnik o izboru članova VSTV 19.01.2021.

______________________________________________________________________________

Objavljeno 28.11.2020. godine

Saopštenje za javnost Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH

Zajedničko koordinaciono tijelo udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini (ZKT) je povodom najnovijeg audio-snimka je izdalo saopštenje za javnost u kojem se ističe zabrinutost za zaštitu integriteta pravosuđa i nosilaca pravosudnih funkcija. Saopštenje možete preuzeti na ovomo linku: ZKT-Saopstenje integritet pravosudja BiH

______________________________________________________________________________

Objavljeno 11.11.2020. godine

Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH  je na radnom sastanku održanom 02. 11. 2020. godine analiziralo Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (Nacrt Zakona) Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine od 25.09.2020. godine. Zaključke možete preuzeti na ovom linku: ZKT zaključci povodom prijedloga Zakona o VSTV Sugestije i komentari

______________________________________________________________________________

Objavljeno 12.10.2020. godine

Ključne nalaze “Istraživanja percepcije nosilaca pravosudnih funkcija o funkcionalnosti udruženja sudija i tužilaca u BiH i njihovog doprinosa u reformskim procesima” koje je provedeno u okviru projekta “Jačanje pravnih stručnjaka 2020” kojeg realizuje CJP uz finansijsku pomoć EU, možete preuzeti na ovom linku: KLJUCNI NALAZI PERCEPCIJE NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA O FUNKCIONALNOSTI UDRUZENJA

______________________________________________________________________________

Objavljeno 12.10.2020. godine

Potpisivanje memoranduma o saradnji strukovnih udruženja na teritoriji BiH 12.10.2020. godine

Udruženje tužilaca FBiH, Udruženje sudija/sudaca FBiH, Udruženje sudija u BiH i Udruženje žena sudija u BiH su u Sarajevu 12. oktobra 2020. godine  potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji između udruženja
sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine. Ovim je okončan višemjesečni rad na uspostavljanju institucionalnog okvira koji osigurava jačanje i unapređenje nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti tužilaca i sudija. Memorandum je izraz potrebe, da se članstvo postojećih udruženja aktivno i konstruktivnije angažira na definiranju i zaštiti integriteta i profesionalnog statusa nosioca pravosudnih funkcija.  Potpisivanjem je napravljen prvi korak prema snažnijem utjecaju sudija i tužilaca na reformske procese i na efikasno rješavanje problema koji se gomilaju u pravosuđu. Memorandumom je konstituirano Zajedničko koordinaciono tijelo koje će osigurati efikasniju i usklađeniju akciju i otkloniti slabosti koje donosi rasparčanost strukovnih udruženja.

Potpisivanju memoranduma je prethodilo predstavljanje rezultata ankete u kojoj su se sudije i tužioci izjasnili o prioritetima, slabostima i potrebama strukovnih udruženja. Učesnici su saglasni da pred udruženjima stoji
aktivan rad posebno u pogledu iniciranja analiza, preporuka i stavova, zatim rad na podizanju i zaštiti ugleda i dostojanstva, kao i promoviranje institucionalne i individualne odgovornosti sudija i tužilaca. Osnivanje
Zajedničkog koordinacionog tijela je prvi važan korak na ostvarivanju ovih ciljeva. Memorandum je otvoren za pristup i drugim udruženjima iz BiH.
Svečana ceremonija potpisivanja je dopunjena raspravom o unapređenju rada udruženja. Ona je obuhvatila mnogobrojne aspekte organizacione prirode kao otvorena pitanja oko saradnje i partnerstva sa upravnim,
zakonodavnim i regulatornim tijelima u BiH.
Pored potpisnika memoranduma, u raspravi su učestvovali tužilac Tužilaštva BiH, Džermin Pašić i član Upravnog odbora Udruženja tužilaca RS-a, Stanko Nuić. Ispred Centra za javno pravo potpisivanju memoranduma je nazočio prof. dr. Edin Šarčević, a ekspert EU za pravosuđe sudija Kees van der Weide pozdravio je ovaj događaj kao iskorak u ispunjavanju preporuka iz Izvještaja eksperata o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini iz decembra 2019. godine, u kojem se ističe potreba za konstruktivnijom ulogom strukovnih udruženja sudija i tužilaca u procesu reforme pravosuđa.

Tekst potpisanog memoranduma možete vidjeti na ovom linku: Memorandum o saradnji udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini 12.10.2020.