USFBiH

USFBiH

Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel/fax: + 387 33 668 035
GSM: + 387 61 478 358
E-mail: usfbih@bih.net.ba
Kontakt osoba: Denis Bilajac, sekretar Udruženja

Novosti

20 January

Neum 2020.

Objavljeno 20.01.2020. godine Uvaženi, Pozivno pismo za prijavu tema za…

14 October
05 July

Neum 2019

ZAKLJUČCI SA XVIII SAVJETOVANJA IZ KRIVIČNO PRAVNE OBLASTI NEUM 2019.…

O udruženju

Lična karta

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje sudija sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje je upisano u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde (Rješenje broj: 03-011-1399/96 od 13.09.1996.godine).

 

Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

  • zalaganje za dosljednu primjenu Ustava i zakona i jačanje pravne države

  • afirmacija ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima

  • zalaganje za efikasno funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema uopće, davanje prijedloga nadležnim organima u pitanjima bitnim za funkcionisanje pravosuđa

  • davanje mišljenja o nacrtima zakona na traženje nadležnih organa ili na vlastitu incijativu

  • stručno usavršavanje sudija

  • saradnja sa udruženjima sudija na državnom i međunarodnom nivou

  • razvijanje odnosa u slučaju neosnovanog pozivanja sudija na odgovornost u vezi sa obavljanjem sudijske funkcije

 

Popis članova Predsjedništva Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Hakija Zajmović,
Predsjednik Udruženja - Ogranak Sarajevski kanton

Slavica Čindrak,
Potpredsjednik - Ogranak Vrhovni sud FBiH

Katica Artuković,
Potpredsjednik - Ogranak Zapadno-Hercegovački kanton

Azra Šunje,
Ogranak Hercegovačko-Neretvanski kanton

Nedim Begić,
Ogranak Kanton 10

Smajo Šabić,
Ogranak Zeničko-dobojskog kantona
Vildana Helić,
Ogranak Tuzlanski kanton

Dino Muslić,
Ogranak Unsko-sanski kanton

Antonela Janjić-Jokanović,
Ogranak Bosansko-podrinski kanton

Jozo Anđić,
Ogranak Posavskog kantona

Ankica Čuljak,
Ogranak Zapadno-hercegovački kanton
 
Darmin Avdić,
Ogranak Srednjobosanski kanton

Muhamed Tulumović,
Ogranak Tuzlanski kanton 

Božana Banduka
Ogranak Srednjebosanski kanton

Mustafa Šabić,
Ogranak Vrhovni sud FBiH