H01

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Valtera Perića br.15, Sarajevo 71000, BiH

Tel/fax: +387 33 668 035

E-mail: usfbih@bih.net.ba

            us.fbih@pravosudje.ba

Kontakt osoba: Denis Bilajac, sekretar Udruženja

O udruženju

Lična karta

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje sudija sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje je upisano u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde (Rješenje broj: 03-011-1399/96 od 13.09.1996.godine).

 

Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

 • zalaganje i promocija poštivanja ustavnosti i zakonitosti, kao i jačanje pravne države, na području cijele BiH,
 • očuvanje i jačanje neovisnosti sudske vlasti i unapređenje pravosudnog sistema u ukupnom pravnom poretku,
 • konstruktivna saradnja sa VSTV-om BiH na očuvanju i jačanju neovisnosti svih sudskih sistema u BiH i pravosuđa u cjelini,
 • zaštita dostojanstva sudija i sudijske funkcije,
 • edukacija sudija.

 

Popis članova Upravnog odbora Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

 1. Elis Sultanić, Predsjednik Udruženja - Ogranak Hercegovačko-neretvanski kanton;
 2. Ankica Čuljak, Zamjenica predsjednika - Član UO po kontinuitetu - Ogranak Zapadno-hercegovački kanton;
 3. Emir Neradin, Ogranak Vrhovni sud Federacije BiH;
 4. Rusmira Kudić, Ogranak Unsko-sanski kanton;
 5. Joko Radić, Ogranak Posavski kanton;
 6. Vildana Helić, Ogranak Tuzlanski kanton;
 7. Avdija Avdić, Ogranak Zeničko-dobojski kanton;
 8. Edin Bičo, Ogranak Bosansko-podrinski kanton;
 9. dr. sci. Nedžad Baković, Ogranak Srednjobosanski kanton;
 10. dr. sc. Katica Artuković, Ogranak Zapadno-hercegovački kanton;
 11. Denis Kurtović, Ogranak Sarajevski kanton;
 12. Aleksandar Kontić, Ogranak Kanton 10 (Livno);
 13. Mustafa Šabić, Član UO po kontinuitetu - Ogranak Vrhovni sud Federacije BiH;
 14. Hakija Zajmović, Član UO po kontinuitetu - Ogranak Sarajevski kanton;
 15. doc. dr. sci. Smajo Šabić, Član UO po kontinuitetu - Ogranak Sarajevski kantona;