page-istaknuta

 

Izvještaj o radu Udruženja sudija/sudaca FBIH za 2013. godinu

Preuzeti dokument: IZVJEŠTAJ O RADU 2013. 01-14

__________________________________________________________________________________

25.09. 2004. – 29.10.2005. godine

Polazeći od programskih ciljeva Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH, a u skladu sa članom 25. Statuta Udruženja, ovaj izvještaj ima za cilj da Vas upozna sa aktivnostima Udruženja za period 25.09.2004. – 29.10.2005. godine.

 

IV IZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA SUDIJA/SUDACA U FEDERACIJI BIH

Dana, 25.09.2004. godine u Domu penzionera u Zenici, održana IV Izborna skupština Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon što je usvojen Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za protekli period, te izmjene i dopune Statuta Udruženja, delegati su izabrali nove organe Udruženja: Predsjedništvo, Sud Časti i Nadzorni odbor.

Za predsjednicu Udruženja izabrana je Aleksandra Martinović, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, za potpredsjednike. Vildana Helić, sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli i Vlado Adamović, sudac Suda Bosne i Hercegovine. Za članove predsjedništva izabrani su: Vesna Softić, sutkinja Vrhovnog suda FBiH, Nedim Begić, sudija Kantonalnog suda u Livnu, Jasmina Kosović, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu, Mira Smajlović, predsjednica Općinskog suda u Konjicu, Enisa Halilović, sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli, Osman Alibabić, sudija Općinskog suda u Bihaću, Zvjezdana Antonović, sutkinja Kantonalnog suda u Zenici, Radija Baltić, sutkinja Općinskog suda u Goraždu, Zuhdija Ćosić, sudac Kantonalnog suda u Novom Travniku, Stjepan Mikulić, sudac Kantonalnog suda u Širokom Brijegu i Marija Čolić, sutkinja Kantonalnog suda u Odžaku.
U Sud časti imenovani su: Milica Filipović, i Željka Krmek, sutkinje Općinskog suda u Sarajevu, Jasmin Jahjaefendić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu, Marin Zadrić, predsjednik Općinskog suda u Ljubuškom, Sabina Buljušmić, sutkinja Općinskog suda u Zenici, Danica Šain, sutkinja Vrhovnog suda FBiH, Jasna Sarajlić, sutkinja Općinskog suda u Tuzli, Enida Hadžiomerović, sutkinja Općinskog suda u Zenici i Niko Cvitanović, predsjednik Općinskog suda u Livnu.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Enisa Bilajac, sutkinja Vrhovnog suda FBiH, Semija Kuljuh, predsjednica Kantonalnog suda u Goraždu i Sreto Crnjak, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

REDOVNE AKTIVNOSTI PREDSJEDNIŠTVA I PREDSJEDNICE UDRUŽENJA

U proteklom periodu održano je sedam sjednica predsjedništva Udruženja na kojima se, pored tekućih pitanja, raspravljalo i o položaju sudaca u Federaciji BiH, aktuelnoj reformi pravosuđa, imenovanju sudaca, te nacrtu Zakona o placama i drugim naknadama sudija i tužilaca u BiH. Predsjedništvo Udruženja je između ostalog donijelu odluku u skladu sa Statutom Udruženja o davanju pomoći oboljelim članovima našeg Udruženja, te je riješilo tri molbe naših sudija: gosp. Duška Obradovića, gosp. Gorana Orašanina i gosp. Pere Zelića kojima je dostavljena materijalna pomoć u iznosu od po 5.000 KM.

Predsjednica Udruženja je u proteklom periodu, a naročito povodom najavljenih zakonskih izmjena u odnosu na status sudija/sudaca u FBiH, te svih drugih aktualnih problema sa kojima se suočava sudska vlast u FBiH i BiH uopšte, promovišući ciljeve i ideje Udruženja dala veći broj interview-a dnevnim novinama, te izdala više saopštenja za javnost koja su objavljena i data im je primjerena važnost. Takođe je imala više sastanaka sa predstavnicima različitih međunarodnim organizacija koje se bave reformom pravosuđa u kojima je iznosila stavove i prijedloge na sastancima sa predstavnikom Kanadske agencije za međunarodni razvoj – CIDA-e 16.02.2005. godine, zatim predsjednicom Centra za ljudska prava u Oslo-u- Norveška 19.09.2005. godine, novopostavljenim predstavnikom ABA/CEELI-ja u 14.09. 2005. godine. Nadalje je imala sastanak sa potpredsjednikom FBiH gosp. Šahbazom Džihanović vezano za aktivnosti Udruženja radi poštivanja konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda FBiH br. U-3/04 koja se odnosi na pitanje nezakonite obustave isplate naknada sudijama/sucima u FBiH.

U cilju promovisanja sudija i sudstva uopšte, predsjednica se prihvatila, na molbu člana Udruženja, pisanja recencije za knjigu autora Marina Zadrić s naslovom « Kazneni postupak u BiH u duhu Europske konvencije o ljudskim pravima i slobodama… », te je učestvovala kao recenzent i u promociji knjige koja je održana 12.10.2005. godine u Mostaru.

Nadalje u izvršavanju zadataka predsjedništava koji se odnose na podsticanje ukljucivanja našeg Udruženja i članstva u međunarodne asocijacije, pokrenuta je aktivnost za uključenja našeg Udruženja u međunarodno Udruženje sudija.

Ova organizacija danas obuhvata 67 nacionalnih udruženja ili predstavničkih grupa sa pet kontinenata, a glavni cilj Udruženja je da štiti nezavisnost sudstva kao osnovnog uvjeta sudske funkcije i garancije ljudskih prava i slobode. Udruženje ima konsultativni status u Ujedinjenim narodima (ustvari Međunarodnom uredu za rad i Ekonomsko-društvenom vijeću UN-a) i u Vijeću Evrope.

Takođe je, a po inicijativi međunarodne i domaće sutkinje Suda BiH gđ-e Caroline Temin i g-đe Gogala Zorice je 12.10.2005. godine održan sastanak radi informisanja naših članica o mogućnostima individualnog učlanjenja direktno u Međunarodno udruženje žena sudija sa sjedištem u Vašingtonu.

Osim toga uspostavljen je i kontakt sa prestavnicima srodnih udruženja zemalja u okruženja te započete aktivnosti na formiranju Saveza udruženja sudija Bosne i Hercegovine.

 

RADNA GRUPA ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U BiH.

Opšta inicijativa koja je potekla od predsjedništva Udruženja i koju su svesrdno pomogli predsjednici svih sudova u FBiH, te svi članovi našeg Udruženja, a koja se ogleda i u izradi obimnog materijala s primjedbama i preporukama povodom najavljene reforme i materijalnog statusa sudija/sudaca u FBiH je, od strane Visokog predstavnika gosp. Paddy Ashdown-a, rezultirala formiranjem Radne grupe za izradu nacrta Zakona. U okviru radne grupe je bio i predstavnik Udruženja, sutkinja Aleksandra Martinović, koja je od strane predsjedništva Udruženja i kao predsjednica Udruženja u šestomjesečnom radu ove radne grupe intenzivno se zalagala za provođenje stavova i smjernica Udruženja sudija/sudaca u FBiH. O bližim rezultatima i kontinuiranom radu radne grupe i predstavnika Udruženja u radnoj grupi su svi članovi putem ogranaka redovno i iscrpno informisani.

 

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE SUDIJA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE- 24.01.2005. godine

Na zahtjev Parlamenta FBiH u Komisiju za izbor i imenovanje Predstavničkog/ Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, Udruženje sudija/sudaca u FBiH je predložilo 4 člana Udruženja za clanove Komisije od kojih su izabrane dvije sutkinje i to: Šida Jašarspahić, sutkinja Kantonalnog suda u Zenici i Marija Čolić, predsjednica Kantonalnog suda u Odžaku

 

SEMINAR “SUDSTVO I MEDIJI”- Mostar, 18. i 19.02.2005.

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA), organiziralo je dvodnevni seminar na temu “Sudstvo i mediji”, koji je održan 17. i 18.02.2005. godine u hotelu “Ero” u Mostaru.
Predavači na seminaru su bili članovi Udruženja sudija/sudaca u FBiH: Vildana Helić, sutkinja Kantonalnog suda u Tuzli, Vesna Softić sutkinja Vrhovnog suda FBiH, Jasmina Kosović, sutkinja Općinskog suda u Sarajevu, te u okviru treće sesije mr. Nermina Šacić, viši asistent na FPN u Sarajevu.

Moderatori seminara su bili sutkinja Aleksandra Martinović i sudac Vlado Adamović.
Učešće u seminaru uzeli su predstavnici elektornskih i printanih medija iz cijele BiH, te predstavnici Vijeća za štampu BiH.
Seminar je, po opštoj ocjeni učesnika i predavača, koja je potvrđena i u evaluacijskom izvještaju, izazvao interesovanje i ukazao organizatoru da je neophodno i korisno za sve da i nadalje organizuje slična savjetovanja, konferencije ili okrugle stolove s uvijek aktuelnom temom odnosa sudstva i medija.

Rezultirao je i izdavanjem brošure koja je distribuirana, a obrađuje pravnu terminologiju krivičnog postupka s osnovnim uputama i informacijama o toku krivičnog postupka po važećim propisima, sačinjenim od strane Aleksandre Martinović, sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

VANREDNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA SUDIJA/SUDACA U FBiH- Sarajevo, 17.04.2005. godine

Povodom aktuelne reforme pravosuđa, a posebno, od strane Visokog predstavnika u BiH, formiranja Radne grupe za izradu nacrta Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u BiH, odlukom predsjedništva Udruženja sazvana je vandredna skupština s tri tačke dnevnog reda. Rezultirala je plodnom i živom diskusijom učesnika iz cijele FBiH u povodu aktuelnih tema o učešću Udruženja u radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u BiH, izabran je član nedostajući član Nadzornog odbora Udruženja, a u okviru tačke “razno” je bila rasprava o uključivanju i učešću našeg Udruženja u radu VSTV-a BiH. Zaključci skupštine su definisani i dostavljeni svim relevantnim institucijama i organizacijama uključenim u reformu pravosuđa, kako međunarodnim tako i domaćim, izmedu ostalih i svim ministrima pravde u FBiH, predsjedniku i članovima VSTV-a BIH, OHR-u itd. Na vanrednoj skupštini su jasno definisane smjernice budućeg rada i aktivnosti Udruženja i njegovih organa, te u skladu s njima poslat veći broj dopisa, prijedloga i zahtjeva. Skupština je adekvatno medijski propraćena.

 

– ZAKLJUČCI SKUPŠTINE –

Tačka 1. dnevnog reda

Rasprava o učešću Udruženja sudija/sudaca u FBiH u Radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o plaćama sudija i tužilaca u BiH i davanje smjernica izabranom članu Radne grupe

 1. prijedlog da se rok za izradu nacrta Zakona Radnoj grupi produži barem za mjesec dana do 30.05.2005.godine (obzirom na odlaganja sastanaka Radne grupe u većem broju od strane predsjedavajućeg Radne grupe koja su ionako kratak rok bitno skratila)
 2. očuvanje ustavno-pravne pozicije sudija na način kako je i u pogledu materijalnog položaja propisuje Ustav FBiH (sudije niti mogu, niti hoće da iniciraju bilo kakve izmjene Ustava FBiH, jer su sudije po profesionalnoj obavezi i po vokaciji profesionalci koji i u programskim ciljevima Udruženja imaju zalaganje za ustavnost i zakonitost, te član Radne grupe ispred Udruženja sudija/sudaca ne može kao sudija glasati niti dati saglasnost za inicijativu za izmjenu Ustava FBiH za koju inače postoji zakonom predviđena procedura i u nadležnosti je parlamenata)
 3. u cjelosti ostajemo kod zaključaka koji su koncipirani u materijalu koji je dostavljen svima koji učestvuju u reformi pravosuđa (aktivno učešće sudija putem strukovnih udruženja u svim segmentima pravosudne reforme, ujednačavanje primanja sudija u cijeloj BiH, formiranje nezavisnog, dovoljnog sudskog budžeta na nivou države ili entiteta kao jedinog garanta nezavisnosti i nepristrasnosti sudske vlasti, kao privremeno rješenje radi očuvanja istog i ustavno-pravne pozicije sudija u FBiH do stvaranja pretpostavki za formiranje sudskog budžeta i realnog sagledavanja dosadašnjih zahvata procesa reforme pravosuđa, “zamrzavanje” plata sudijama na rok od 2 godine)
 4. inicirati dopisima upućenim svim relevantnim učesnicima procesa reforme da se implementira odluka Ustavnog suda FBiH br.U-3/04 od 01.06.2004. godine.

Tačka 2. dnevnog reda

Izbor člana Nadzornog odbora Udruženja sudija/sudaca u FBiH i potvrđivanje statusa člana predsjedništva ogranka ZE-DO Kantona

 

 1. Član Nadzornog odbrora Udruženja Enisa Bilajac, sutkinja Vrhovnog suda FBiH
 2. Član predsjedništva Udruženja ispred ogranka ZE-DO Kantona Zvjezdana Antonović sutkinja Kantonalnog suda u Zenici

Tačka 3. dnevnog reda

Razno

Rasprava o uključivanju i učešću u radu VSTV-a BiH sudija putem Udruženja sudija/sudaca

 1. sazrelo je vrijeme da se implementira Zakon o VSTV BiH donijet od strane Visokog predstavnika (službeni list BiH br.25/04 od 01.06.2004. godine) s posebnim akcentom na član 4. istog Zakona koji govori o načinu izbora članova VSTV BIH iz reda sudija, davanje inicijative za dopunu Zakona u smislu da 51% članova VSTV BiH sačinjavaju sudije koje biraju sudije u BIH putem svoj strukovnih udruženja (sve u skladu sa preporukom Vijeća Evrope R (94) i drugim međunarodnim dokumentima koji regulišu status sudija, te definišu ciljeve Udruženja sudija.
 2. inicirati da u sastavu disciplinskih komisija pri VSTV-u BiH kao disciplinske sudije kada se razmatra disciplinska odgovornost sudija (osim već u Poslovniku VSTV BiH postojeće odredbe da od tri člana dva su iz reda sudija) budu imenovane profilisane sudije obzirom na vrstu referata kojeg rade u skladu sa vrstom postupka/predmeta koji je predmet disciplinskog postupka, vrhunski stručnjaci iz te oblasti predloženi od strane Udruženja sudija koji spisak odabranih bi Udruženja dostavilo VSTV-u BIH.
 3. Pozvati članstvo Udruženja da se, u slučaju da smatraju potrebnim, pismeno obrate Udruženju kada su u pitanju disciplinski postupci i sljedstveno tome da se promoviše javnost i transparentnost u radu VSTV-u BIH koje je ocijenjena od strane sudija kao nedovoljna i omogući predstavniku Udruženja da prisustvuje sjednicama disciplinskih komisija, prvo i drugostepene, te i po daljim pravnim lijekovima (naravno izuzev zatvorenog dijela sjednice kada se vijeća i glasa) koje sjednice treba da budu javne. (Sudije u FBiH su stava da je prisustvo brojnih monitora i domaćih i stranih, ovlašćenih sudskih posmatrača OHR-a, OSCE-a i ranije i danas potpuno prihvatljivo i nisu to prihvatile kao neku vrstu pritiska, naprotiv, razumiju da je monitoring neophodan radi pomoći sudijama u postizanju najviših standarda pravičnog i zakonitog suđenja, pa u tom pravcu predstavnik Udruženja može biti samo od pomoći i VSTV-iu BiH kada je u pitanju rasprava o važnom segmentu jačanja odgovornosti sudija i mogao bi imati svojstvo posmatrača ili prijatelja disciplinske komisije, praktično disciplinskog suda i istovremeno na taj način ispuniti i svoju statutnu obavezu, kako zaštite članstva, tako i promovisanja najviših profesionalnih i etičkih standarda u radu sudija).
 4. Uputiti dopis VSTV-u BIH i Uredu disciplinskog tužioca s prijedlogom i upitom u pogledu iznalaženja odgovarajućih modela načina obavještavanja Udruženja sudija/sudaca u FBiH za njihovo članstvo, a u pogledu, kako postupaka koji se vode, svih segmenata ovlaštenja i rada VSTV-a BiH kada su u pitanju sudije, informisanja da li je i ukoliko nije, da se preispita, od 98% odbačenih prijava protiv sudija da li u okviru istih ima zlonamjernih i neopravdanih, osim što su već ocijenjene od strane Ureda discplinskog tužioca neosnovanim, da bi se i protiv takvih podnosioca prijava pokrenuo postupak kako je to i predviđeno aktima VSTV-a BiH, što do danas nije niti jedan slučaj.
 5. Pitanje definisanja prava na profesionalnu grešku. Isto je direktno vezano sa izraženim stavom Udruženja da je garant nezavisnosti i nepristrasnosti sudske vlasti postupanje sudije sa dužnom pažnjom u svakom predmetu, s tim da sudija, kako to reguliše i zakon i međunarodni standard, ima pravo i obavezu da pri radu u predmetu slobodno vrši ocjenu dokaza i u skladu sa svojim znanjem i shvatanjem prava na osnovu istih slobodno tumači zakon. Svako suprotno postupanje može predstavljati direktni pritisak na rad sudije u smislu nemogućnosti svakog pojedinog sudije da uopšte obavlja svoju dužnost, a slobodna ocjena dokaza i najviši standardi tumačenja zakona jesu predmet rasprave redovnih i vanrednih pravnih lijekova, zbog čega postoji dvo, pa i trostepenost u sudskim postupcima. Inicirati raspravu u tom pravcu sa VSTV-om BiH pogotovo s aspekta pažljivog preispitivanja nužnosti vođenja disciplinskog postupka protiv sudije, a za predmet u kojem još uvijek postupa, te nije niti pravomocno okončan, a sve to vezano i s “pravom na profesionalnu grešku”, te u vezi s tim inicijativa za jasnim definisanje disciplinske odgovornosti sudije, kada je u pitanju tumačenje u okviru njegove dužnosti procesnih i materijalnih zakona koje primjenjuje u radu u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti, zatim jasnih pravila vođenja disciplinskog postupka. Pri tom Udruženje sudija apsolutno nije protiv, nego se zalaže za jačanje svake vrste odgovornosti sudije, u krajnjem Udruženje će dopisom ukazati i na postojanje posebnog krivičnog djela kršenja zakona od strane sudije, ali s aspekta disciplinske odgovornosti sudije u svakom pojedinom slučaju nužno je precizirati i jasnije opredijeliti te izbalansirati da ne bi došlo do narušavanja nezavisnosti sudije odnos izmedu slobodnog sudijskog uvjerenja, kao neophodnog u radu sudije, zasnovanog na poštivanju zakona i visokih etičkih standarda, i mogućnosti da nedovoljno pažljivo preispitivanje odluka sudija, pogotovo u fazi dok još vodi postupak, može predstavljati nedozvoljen i nedopustiv pritisak na rad suda.

  Svi zaključci su jednoglasno usvojeni i podržani od strane skupštine Udruženja.

 

REDOVNO SAVJETOVANJE IZ OBLASTI KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA- Neum, 09.-11.06.2005. godine

Kao i prethodne tri, i ove godine je Udruženje sudija/sudaca u FBiH organiziralo redovno godišnje savjetovanje iz oblasti krivičnog zakonodavstva. Seminaru je prisustvovalo oko 450 sudaca, tužitelja, advokata i drugih učesnika kojima je ova oblast zanimljiva.
Na posebno zadovoljstvo i učesnika i organizatora, pozivu se, da kao predavač učestvuje na ovom savjetovanju, odazvala i gospođa Florence Mumba, sutkinja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Den Haag-u.

Referati sa savjetovanja su objavljeni u prvom broju časopisa za pravnu teoriju i praksu “Pravo i pravda” za 2005. godinu. Na savjetovanju je na zadovoljstvo prvenstveno organizatora Udruženja izvedena promocija knjige našeg člana gosp. Marina Zadrić predsjednika Općinskog suda u Ljubuškom, koja je obrađivala temu uključenja prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima u krivični/kazneni postupak u BIH. Recenzenti su bili: prof.dr. Miodrag Simović, sudija Ustavnog suda BiH i Aleksandra Martinović ispred Udruženja sudija/sudaca u FBiH koje je dalo punu podršku i gosp. Zadriću i drugim članovima Udruženja u njihovim nastojanjima da na ovakav način promovišu vladavinu zakona i prava kod nas. Na promociji je o knjizi, osim predstavnika Udruženja, govorio i predstavnik Udruženja tužilaca FBiH gosp. Zdravko Knežević.

 

JEDNODNEVNI SEMINAR “PORTPAROL/GLASNOGOVORNIK U PRAVOSUĐU”, Sarajevo, 22.09.2005. godine

U saradnji sa IRZ-om i Vrhovnim sudom FBiH, Udruženje je, u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, uvažavajući pozitivnu inicijativu članice predsjedništva Udruženja Vesne Softić, sutkinje Vrhovnog suda FBiH, organiziralo jednodnevni seminar na temu “Portparol/glasnogovornik u pravosudu”. Predavači na ovom seminaru su bili: Amir Jaganjac, predsjednik Vrhovnog suda FBiH i Bjoern Retzlaff, sudac, a ranije potrparol Okružnog suda Berlin.

Kao učesnici prisustvovali su suci, portparoli sudova i tužilaštava i sekretari sudova iz cijele BiH. Podršku seminaru je dao i Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH s kojim Udruženje, u cijelom ovom periodu, blisko saraduje. Seminar je, od strane učesnika i organizatora, ocijenjen kao veoma uspješan, obzirom da se radilo o konkretnim, praktičnim, primjerima press-konferencija, na opšte zadovoljstvo učesnika.

 

PRVO GODIŠNJE SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG ZAKONODAVSTVA, Neum, 06.-08.10. 2005. godine

Po prvi put, inicirano od strane Udruženja sudija/sudaca u FBiH a realizirano zajedno s Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH u saradnji s Centrom za edukaciju sudija i tužilaca RS, održano je prvo godišnje savjetovanje iz oblasti građanskog zakonodavstva. Inicijativa za uspostavljanje i održavanje savjetovanja i iz oblasti građanskog zakonodavstva u BiH, namijenjeno kako sudijama civilistima iz cijele BiH, tako i svim drugim pravnicima koji se bave građanskim pravom, postojala je od početka rada Udruženja sudija/sudaca u FBiH. Ove godine je realizovana, nadamo se na zadovoljstvo naših članova, tako da je za očekivati da se i ubuduće redovno održavaju savjetovanja iz oblasti građanskog zakonodavstva, kao već poznata i prihvaćena koja se odnose na krivično zakonodavstvo u BiH.

Savjetovanju je prisustvovalo oko 200 učesnika, a predavači su bili ugledni stručnjaci iz ove oblasti.
Na osnovu evaluacijskog izvještaja seminar je ocijenjen kao veoma uspješan.
Materijal s ovog savjetovanja je takođe publiciran u drugom broju časopisa za pravnu teoriju i praksu za 2005. godinu «Pravo i pravda» uz svesrdnu podršku našeg člana, glavnog i odgovornog urednika časopisa dr. Tadije Bubalovića, suca Vrhovnog suda FBiH.

 

SARADNJA SA CENTRIMA ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA U BiH, TE SRODNIM UDRUŽENJIMA

U ovoj godini je nastavljena i produbljena bliska i konstruktivna saradnja, a u cilju uspješnog nastavljanja jedne od statutarnih aktivnosti Udruženja, a to je kontinuirana edukacija sudija/sudaca, s oba Centra za edukaciju sudija i tužilaca u BiH.
Pri tom posebno naglašavamo izuzetnu saradnju s CEST FBiH i direktoricom Sanelom Paripović. Omogućili su održavanje seminara« Portparol/grasnogovrnik u pravosudu » u prostorijama Centra, zajedno s Udruženjem su organizatori i savjetovanja i iz oblasti krivičnog i građanskog zakonodavstva koja su ušla u redovni program edukacije sudija/sudaca. Pri tome aktivni organizatori savjetovanja iz krivične oblasti i saradnici na organizaciji iz građanske oblasti su bili i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

Nastavljena je i veoma uspješna saradnja, po pitanjima od zajedničkog interesa za pravosude u BiH, bliska saradnja s Udruženjem tužilaca/tužitelja u FBiH s kojima smo zajedno nastupali i komplementarno zastupali interese sudija i tužilaca i u okviru radne grupe.
Moramo istaći i uspješnu saradnju i s drugim asocijacijama pravnika, s Udruženjem sudija Republike Srpske, Pravosudnom komisijom Brčko distrikta, te advokatskim komorama u BiH. Iste su uzeli aktivno učešće u seminarima, a pri tom posebno naglašavamo i podršku predstavnika Advokatske/odvjetničke komore FBiH iskazanu na vanrednoj skupštini Udruženja, kao i njihovu aktivnost u priomociji knjige našeg člana, suca Marina Zadrić u Mostaru.

Uspostavljen je kontakt i s Udruženjem pravobranilaca u FBiH koji je, između ostalog, rezultirao učešćem, u svojstvu predavaca na seminaru iz građanskog zakonodavstva, pravobranioca BiH i njenog zamjenika, te predsjednika Udruženja pravobranilaca u FBiH gosp. Amira Mehmedagić.

 

Izvještaj o radu 2001/2002

Arhiva