USFBiH

USFBiH

Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel/fax: + 387 33 668 035
GSM: + 387 61 478 358
E-mail: usfbih@bih.net.ba
Kontakt osoba: Denis Bilajac, sekretar Udruženja

Novosti

05 Juli

Neum 2019

ZAKLJUČCI SA XVIII SAVJETOVANJA IZ KRIVIČNO PRAVNE OBLASTI NEUM 2019.…

27 Juni
31 Maj

O udruženju

Lična karta

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je nezavisno, strukovno udruženje sudija sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Udruženje je upisano u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde (Rješenje broj: 03-011-1399/96 od 13.09.1996.godine).

 

Osnovni programski ciljevi Udruženja su:

  • zalaganje za dosljednu primjenu Ustava i zakona i jačanje pravne države

  • afirmacija ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima

  • zalaganje za efikasno funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema uopće, davanje prijedloga nadležnim organima u pitanjima bitnim za funkcionisanje pravosuđa

  • davanje mišljenja o nacrtima zakona na traženje nadležnih organa ili na vlastitu incijativu

  • stručno usavršavanje sudija

  • saradnja sa udruženjima sudija na državnom i međunarodnom nivou

  • razvijanje odnosa u slučaju neosnovanog pozivanja sudija na odgovornost u vezi sa obavljanjem sudijske funkcije

 

Popis članova Predsjedništva Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Hakija Zajmović,
Predsjednik - Ogranak Sarajevski kanton

Božana Banduka,
Potpredsjednik - Ogranak Srednjobosanski kanton

Azra Šunje,
Potpredsjednik - Ogranak Hercegovačko-neretvanski kanton

Slavica Čindrak,
Ogranak Vrhovni/Ustavni sud FBiH

Nedim Begić,
Ogranak Kanton 10

Smajo Šabić,
Ogranak Zeničko-dobojskog kantona
Muhamed Tulumović,
Ogranak Tuzlanski kanton

Dino Muslić,
Ogranak Unsko-sanski kanton

Amir Ahmetspahić,
Ogranak Bosansko-podrinski kanton

Jozo Anđić,
Ogranak Posavskog kantona

Ankica Čuljak,
Ogranak Zapadno-hercegovački kanton
 
Zuhdija Čosić,
Ogranak Srednjobosanski kanton

Vildana Helić,
Ogranak Tuzlanski kanton 

Stjepan Mikulić,
Ogranak Zapadno-hercegovački kanton

Mustafa Šabić,
Ogranak Vrhovni/Ustavni sud FBiH