page-istaknuta

 

II SVRHA, PROGRAMSKI CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

 

Član 6.

Svrha ciljeva i programski ciljevi udruženja su:

 • Zalaganje za dosljednu primjenu ustava i zakona i jačanje pravne države;
 • Afirmacija ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima;
 • Zalaganje za efikasno funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema uopšte, davanje prijedloga nadležnim organima u pitanjima bitnim za funkcionisanje sudstva;
 • Davanje mišljenja o nacrtima zakona na traženje nadležnih organa ili na vlastitu inicijativu;
 • Stručno usavršavanje sudija;
 • Saradnja sa udruženjima sudija na državnom i međunarodnom nivou; i
 • Razvijanje odnosa u slučaju neosnovanog pozivanja sudija na odgovornost u vezi sa obavljanjem sudijske funkcije.

 

Član 7.

Radi ostvarenja svrhe i programskih ciljeva iz člana 6. Statuta, udruženje će:

 • Organizovati predavanja, seminare, savjetovanja i studijska putovanja, te će učestvovati na savjetovanjima i seminarima drugih udruženja i institucija
 • Inicirati izmjene zakona i drugih propisa radi unapređenja pravosuđa i pravnog sistema uopće;
 • Zauzimati stanovišta o pitanjima od interesa za funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema uopće;
 • Izdavati časopise i stručne publikacije; i
 • Pružati pomoć članovima Udruženja u obavljanju stručnih radova i u stručnom usavršavanju.