page-istaknuta

 

XI  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 55.

Nacrt Statuta i izmjene i dopune Statuta priprema i utvrđuje Predsjedništvo i upućuje na javnu raspravu članovima Udruženja.

Javna rasprava traje najmanje 30 dana.

Predsjedništvo razmatra primjedbe i prijedloge koji su dati u raspravi, zauzima stavove o njima, utvrđuje prijedlog Statuta, izmjene i dopune Statuta i upućuje ih Skupštini na usvajanje.

Ostali opći akti Udruženja donose se na način i po postupku za njihovo donošenje

 

Član 56.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut donesen 25.09.2004, godine.

 

Predsjedavajuća Skupštine

Vildana Helić

Broj:132/07

Mjesto i datum :Sarajevo,29.09.2007.godine