page-istaknuta

 

Na osnovu člana 28.t.6. i čl. 32.t.5. Statuta Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine, Skupštine Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjedništva udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine donosi

 

PRAVILA O POSTUPKU PRED SUDOM ČASTI
UDRUŽENJA SUDIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.
Radi sprovođenja odredbi Kodeksa sudijske etike o odgovornosti za povredu odredaba Kodeksa sudijske etike od strane sudija Skupština Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje pravila postupka pred Sudom časti Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: udruženje sudija).

 

Član 2.
U skladu sa odredbom Statuta sudija Federacije Bosne i Hercegovine Sud časti utvrđuje da su učinjene povrede Kodeksa o sudijskoj etici i donosi odluku o isključenju članova udruženja sudija ili izricanju opomene u skladu sa ovim pravilima o postupku pred Sudom časti.

 

II POSTUPAK PRED SUDOM ČASTI

 

Član 3.
Postupak pred sudom časti udruženja sudija sprovodi se u skladu sa odredbama Statuta udruženja sudija, Kodeksom sudijske etike i ovim pravilima uz shodnu primjenu Zakona o krivičnom postupku.

 

Član 4.
Postupak pred sudom časti udruženja sudija pokreće Predsjedništvo udruženja sudija podnoseći prijedlog za pokretanje postupaka za donošenje odluke o isključenju člana iz udruženja sudija ili izricanje opomene uz navođenje ponašanja člana udruženja sudija koje predstavlja povredu Kodeksa sudijske etike.
Prijedlog za pokretanje postupka pred Sudom časti mogu podnijeti članovi udruženja sudija i svi građani Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.
Nakon saslušanja člana udruženja sudija i izvođenja dokaza Sud časti većinom glasova donosi odluku po prijedlogu iz čl. 4. st. l ovih Pravila.

 

Član 6.

Ukoliko se član udruženja neopravdano ne odazove na uredna dva poziva Sud časti će donijeti odluku bez njegovog saslušanja na osnovu prijedloga i drugih provedenih dokaza.Donesena odluka će se izraditi u roku 30 dana i dostaviti predsjedništvu udruženja sudija i članu udruženja protiv koga je vođen postupak.

 

Član 7.
Protiv odluke Suda časti udruženja sudija član udruženja protiv koga je vođen postupak ima pravo žalbe Skupštini udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine koja se podnosi u roku od 15 dana nakon dostavljanja odluke.

 

III PRELAZNE ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 8.
Evidenciju o izrečenim mjerama članovima udruženja vodi Predsjedništvo udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 9.
O izmjenama i dopunama ovih Pravila, na prijedlog Predsjedništva udruženja sudija odlučuje Skupština udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 10.
Ova Pravila stupaju na snagu danom usvajanja od strane Skupštine udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Sarajevo,
Predsjednik skupštine Udruženja