page-istaknuta

 

V ORGANI UDRUŽENJA

 

Član 24.

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja
 • Predsjedništvo Udruženja
 • Sekretarijat
 • Sud časti
 • Nadzorni odbor
 • Komisija za stručno obrazovanje

 

Član 25.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu Udruženja čine predstavnici ogranaka, a svaki ogranak ima pravo na jednog predstavnika na svakih započetih pet članova Udruženja.

Izuzetno Skupštinu koja ima karakter osnivačke Skupštine čine svi članovi Udruženja.

 

Član 26.

Predsjedništvo Udruženja saziva Skupštinu Udruženja.

Redovna Skupština se održava najmanje jedanput godišnje, a vanredna prema potrebi.

Vanrednu Skupštinu saziva Predsjedništvo Udruženja na vlastitu inicijativu, na zahtijev Nadzornog odbora, jednog ogranka ili na zahtijev trećine članova Udruženja.

Redovna ili vanredna Skupština Udruženja mora se objaviti najmanje osam dana prije održavanje sa naznakom vremena i mjesta održavanja i sa dnevnim redom.

 

Član 27.

Skupština može zasjedati ako je prisutna većina članova Skupštine, a odluke se donose ako za njih glasa većina prisutnih članova.

Za donošenje odluke o raspuštanju Udruženja i prilikom odlučivanju o žalbi člana Udruženja protiv odluke Suda časti o isključenju potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke javnim glasanjem, a na sjednici Skupštine se može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odluke donose tajnim glasanjem.

 

Član 28.

Radom Skupštine rukovodi radno Predsjedništvo kojeg na prijedlog Predsjedništva Udruženja bira Skupština iz reda svojih članova.

 

Član 29.

Skupština Udruženja:

 • Donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene Statutom;
 • Daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja:
 • Bira i opoziva članove Predsjedništva, imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja;
 • Usvaja izvještaje koje je pripremilo predsjedništvo ili lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje;
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja;
 • Odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

 

Član 30.

Predsjedništvo je izvršni organ Skupštine Udruženja i sastoji se od 15 članova koje bira Skupština, čiji mandat traje dvije godine.

Svaki ogranak predlaže jednog kandidata za člana Predsjedništva, a ogranak koji broji preko 100 članova predlaže dva kandidata za člana Predsjedništva.

Ostale članove predsjedništva, u Predsjedništvo Udruženja, predlaže Predsjedništvo iz ranijeg saziva.

 

Član 31.

Skupština Udruženja na Izbornoj skupštini bira članove Predsjedništva udruženja, većinom glasova.

Skupština Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH na Izbornoj skupštini bira predsjednika i dva podpredsjednika Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH, iz redova članova Predsjedništva Udruženja,većinom glasova.

 

Član 32.

Predsjedništvo može zasjedati ako sjednici prisustvuje većina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 33.

Predsjedništvo izvršava odluke Skupštine i rukovodi radom Udruženja između dvije Skupštine.

Predsjedništvo naročito obavlja sljedeće poslove:

 • Utvrđuje prijedlog Statuta, izmjene i dopune Statuta;
 • Donosi poslovnik o svom radu;
 • Utvrđuje prijedlog programa rada Udruženja;
 • Utvrđuje prijedlog finansijskog plana i završnog računa, te raspolaže sredstvima u okviru finansijskog plana;
 • Utvrđuje prijedlog pravila pred Sudom časti;
 • Utvrđuje prijedlog Kodeksa sudijske etike;
 • Odlučuje o prijemu članova Udruženja;
 • Organizuje seminare, savjetovanja i studijska putovanja;
 • Formira stručne grupe;
 • Koordinira rad sa VSTV BiH
 • Koordinira aktivnosti u vezi sa izdavačkom djelatnošću Udruženja i ocjenjuje rad predsjednika, podpredsjednika, te svojih delegata u drugim udruženjima za proteklu godinu;
 • Donosi odluku o dodjeli zahvalnica Udruženja;
 • Na prijedlog Komisije za stručno usavršavanje donosi odluku o raspodjeli sredstava za usavršavanje;
 • Donosi odluku o visini jednokratne novčane pomoći članu Udruženja u slučaju teške bolesti ili teške invalidnosti.

 

Član 34.

Predsjednik predsjedništva zastupa i predstavlja Udruženje i istovremeno je predsjednik Udruženja.

 

Član 35.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje jedan od podpredsjednika.

Predsjednik saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine, te rukovodi radom Skupštine do izbora radnog predsjedništva.

Predsjedništvo se brine o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva.

 

Član 36.

Sekretarijat Udruženja čine predsjednik i dva podpredsjednika Udruženja.

 

Član 37.

Udruženje ima Sud časti koji se sastoji od devet članova.

Članove Suda časti bira Skupština na period od dvije godine.

 

Član 38.

Sud časti utvrđuje da su učinjene povrede Kodeksa sudijske etike i donosi odluku o isključenju člana iz Udruženja ili o izricanju opomene u skladu sa pravilima o postupku pred Sudom časti koja donosi Skupština Udruženja.

 

Član 39.

Sud časti donosi odluke većinom glasova.

 

Član 40.

Skupština bira tri člana Nadzornog odbora iz redova članova Udruženja na period od dvije godine, a članovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika.

 

 

Član 41.

Nadzorni odbor nadzire rad Predsjedništva i drugih organa Udruženja, te barem jednom godišnje pregleda materijalno i finansijsko poslovanje Udruženja.

O svom radu i o uočenim nedostacima u radu drugih organa Nadzorni odbor podnosi

izvještaj Skupštini Udruženja.

Nadzorni odbor radi u sjednicama i donosi odluke većinom glasova.

 

Član 42.

Stručne i administrativne poslove za potrebe organa Udruženja obavlja administrativni radnik Udruženja.

 

Član 43.

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada se ostvaruje putem sredstava javnog informisanja.