page-istaknuta

 

01.05. 2001. – 30.04.2002. godine

Polazeći od programskih ciljeva Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH, a u skladu sa članom 25. Statuta Udruženja, ovaj izvještaj ima za cilj da Vas upozna sa aktivnostima Udruženja za period 01.05.2001. – 30.04.2002. godine.

 

I SJEDNICE PREDSJEDNIŠTVA

U izvještajnom periodu održano je šest sjednica Predsjedništva Udruženja:

1. Dana 25.06.2001.godine, sjednica Predsjedništva u Travniku sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Odnos Ministarstva finansija SBK spram povedbe Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji.
 2. Prijedlozi Federalne komisije za izbor i imenovanje sudija u svezi liste kandidata Ustavnog suda F BiH, te odgovor predsjednika i dopredsjednika Federacije – analiza postupka
 3. Medijski istupi nosilaca izvršne vlasti spram sudske vlasti
 4. Odnos Udruženja sudija i Udruženja tužilaca u F BiH spram aktualnih problema u procesu imenovanja tužilaca ZE-DO kantona.
 5. Organizaciono ustrojsvo sudske vlasti sa aspekta proteklog roka u isticanju prijedloga za kandidate Suda Bosne i Hercegovine
 6. Članarina Udruženja i dopisi u svezi s tim
 7. Izvještaj o posjetama (Slovenija, Banja Luka)
 8. Tehnička opremljenost kancelarije Udruženja
 9. Razno

Uz ovu sjednicu Predsjedništva održan je i workshop za sudije Srednjobosanskog kantona na temu : “Implementacija Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji”
– analiza dosadašnje provjere obaveza sudija u svezi rada nadležnih Komisija;
– Uočeno u implementaciji prava sudija.

Ovaj workshop je naišao na veliku zainteresiranost sudija Srenjobosanskog kantona. Workshopu je prisustvovalo 44 suca od kojih je većina uzela veoma aktivno učešće u radu. Sudije su ponovo naglasile značaj edukacije i izrazili stav da je Udruženje do sada organiziralo seminare na teme koje su inicirane od strane samih sudija, te da se sa takvom praksom treba nastaviti.

2. Dana 25.09.2001.godine održana je sjednica Predsjedništva u Sarajevu sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Stanje u sudskoj vlasti u F BiH
 2. Izvještaj sa sjednice Koordinacionog odbora
 3. Pripreme za skupštinu
 4. Razno

Uz ovu sjednicu Predsjedništva održano je i predavanje predstavnice ABA/CEELI-a, gospođe Vicky Gross , eksperta za finansiranje i odnose sa javnošću na temu odnosa sudstva i medija, te odnosa sudske vlasti naspram zakonodavne i izvršne vlasti. Zaključak je da je potrebno educirati javnost o načinu rada sudova, koji su problemi sa kojima se sudovi susreću, te objasniti građanima zašto je važno imati jako i nezavisno sudstvo.
Na ovaj datum svečanim ručkom kojem su, pored članova Predsjedništva, prisustvovali i gosti iz ABA/CEELI-a i Nezavisne pravosudne komisije, obilježena je peta godišnjica djelovanja Udruženja. Cjelodnevni program rada sjednice finansiralo je Udruženja iz sredstava članarine.

3. Dana 12.10.2001.godine održana je sjednica Predsjedništva sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Završne pripreme za III Redovnu skupštinu Udruženja
 2. Radno

Ova sjednica je posvećene isključivo pripremama za skupštinu Udruženja, tako da će se planirani workshop održati uz slijedeću sjednicu Predsjedništva.

4. Dana 06.12.2001.godine, održana je sjednica Predsjedništva sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Plan aktivnosti za 2002.godinu
 2. Pripreme za izdavanje stručnog časopisa
 3. Razno

Na sjednici Predsjedništva donesena je Odluka o pokretanju stručnog časopisa Udruženja i izabran Redakcioni odbor.

5. Dana 20.02.2002.godine održana je sjednica Predsjedništva sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Izbor predstavnika Udruženja u Koordinacioni odbor za edukaciju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini
 2. Izvještaj o aktivnostima Udruženja u proteklom periodu
 3. Organizacija seminara na kantonalnom nivou – odabir tema i predavača
 4. Razmatranje prijedloga o reimenovanju svih sudija u BiH

 

6. Dana 08.04.2002.godine održana je sjednica Predsjedništva sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Razmatranje pisma Neovisne pravosudne komisije u vezi sa reorganizacijom sudskog sistema u Bosni i Hercegovini – prijedlozi konkretnih aktivnosti i zaključci
 2. Izvještaj o aktivnostima organizacionog odbora savjetovanja iz krivičnopravne oblasti
 3. Izvještaj o aktivnostima Udruženja u proteklom periodu i prijedlozi narednih aktivnosti
 4. Aktualni problemi u radu sudova u Unsko-Sanskom i Hercegovnačko-Neretvanskom kantonu.
 5. Razno


II REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Uz pokroviteljstvo ABA/CEELI-a , dana 13.10.2001.godine u Sarajevu, održana je III redovna skupština Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH sa poebnom temom za raspravu : “Stanje u sudskoj vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine”. Skupštini je prisustvovalo 212 delegata iz svih sudova u Federaciji BiH. na početku zasjedanja delegatima se obratila direktorica Nezavisnre pravosudne komisije g-al. Rakel Surlien. U daljem toku skupštinskog zasjedanja usvojeni su Izvještaj o radu i Finansijsjki izvještaj za period između dvije skupštine.
U diskusijama je istaknuto da dsu osnovni oproblemi sudstva nepopunjenost ili nefunkcioniranje sudova na nivou F BiH i neefikasnost sudske vlasti uz uočwnu disproporciju: efikasne sudije – neefikasam sudski sistem. Izneseni su i stavovi sa kojima je suočeno i sudstvo u cjelini ( pitanje sudskog budžeta, potreba kontinuirane dekacije sudija, ujednačavabnje materijalnih uvjeta u kojim djeluju sudovi dr.) Skupštini su prisustvovali i zamjenuik federalnog ministra pravde, g-din. Šahbaz Džihanović i predstavnik ABA/CEELI-a g-din Michael O Malley.
Skupština Udruženja sudija/sudaca u F BiH dala je snažnu podršku aktivnostima Predsjedništva u Koordinacionom odboru.
Skupština je donijela Odluku o povećanju iznosa članarine .

 

III KOORDINACIONI ODBOR

” Dana 03. – 04. 05. 2001. godine, u Tesliću, održan je sastanak predsjedništava Udruženja sudija/sudaca u F BiH. Udruženja tužilaca F BiH i Udruženja sudija i tužilaca RS. Sastanku je prisustvovala i direktorica Nezavisne pravosudne komisije g-a. Rakel Surlien sa saradnicima, g-din. Džemo Mutapčić, pomoćnik federalnog ministra pravde i predstavnici ABA/CEELI-a (uredi u Sarajevu i B.Luci)

Na sastanku su doneseni zaključci:

 1. Jednoglasan stav predstavnika sva tri udruženja je u zaključku da je osnovanost ideje o neophodnosti zajedničkog djelovanja doživjela prvu potvrdu nizom argumenata na ovom sastanku. Generalni zaključak je da će sva tri udruženja (sa otvorenom mogućnošću i pozivom udruženjima u Distriktu Brčko) nastojati djelovati zajedno.
 2. U tom cilju : formira se Koordinacioni odbor u slijedećem sastavu Vlado Adamović, Mirko Dabić, Vlado Mišković, Tadija Bubalović, Hasan Pjanić, Zahid Kovač, Slobodanka Gaćinović, Izet Baždarević, Mustafa Bisić i Živana Bajić.
 3. Prijedlog koji će sačiniti Koordinacioni odbor treba da sadrži: odluke o mogućem sjedištu, vođenju administrativnih poslova, pravce aktivnosti Koordinacionog odbora, te način rada, obezbjeđenje materijalnih sredstava i dr.
  Predstavnici svih udruženja jedinstveni su u zaključku da se današnji dan cijeni danom otpočinjanja zajedničkog djelovanja navedenih udruženja na nivou Bosne i Hercegovine.
 4. Neposredne aktivnosti, u međuvremenu. i dalje će se ostvarivati preko kancelarija Udruženja,a ovlašćuju se predsjednici Udruženja da mogu započeti aktivnosti na uključivanju u evropske i svejtske asocijacije.

” Dana 14.09.2001.godine. u Neumu, održana je i Redovna sjednica Koordinacionog odbora sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Inicijativa za donošenje odluke o osnovanju Konferencije udruženja sudija i tužilaca na nivou Bosne i Hercegovine
 2. Razmatranje prijedloga Koordinacionog odbora:
  – odluka osjedištu
  – način rada i vođenje administrativnih poslova
  – način finansiranja
 3. Izborni prijedlozi
 4. Plan narednih aktivnosti
 5. Razno

Na osvoj sjednici formirana je Komisija za izradu nacrta odluke u udruživanju, donesena je odluka da se g-din Zekerijah Mujkanović, javni tužilac Distrikta Brčko, kooptira u Koordinacioni odbor.

 

IV ORGANIZACIJA SEMINARA , SAVJETOVANJA – EDUKACIJA

A.) U izvještajnom periodu Udruženje sudija/sudaca u F BiH , uz finansijsku pomoć ABA/CEELI-a organizovalo je slijedeće seminare i savjetovanja:

10.05.2001. “Tok parničnog postupka sa posebnim osvrtom na donošenje i izradu prvostepene odluke” Ljubuški – seminar za sudije Zapadno-hercegovačkog kantona Predavač: Stjepan Mikulić, predsjednik Županijskog suda Široki Brijeg i instruktor za obuku sudija
Broj učesnika: 15
01.06.2001. ” Nedostaci u pismenoj izradi presude kao razlog za ukidanje presude” Tuzla – seminar za sudije Tuzlanskog kantona Predavači: Ljiljana Filipović, predsjednik krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli i instruktor za obuku sudija; Hikmeta Kuči, sudija Kantonalnog suda u Tuzli
Broj učesnika: 40
14.05.2001. “Pravci sudske reforme” Sarajevo – federalno savjetovanje Broj učesnika: 100
( predstavnisi sudske i izvršne vlasti, IJC-a, OHR-a, ABA/CEELI)
11.09.2001. “Evidencija nekretnina i pravo na nekretnine u Bosni i Hercegovini – Zakon o zemljišnim knjigama” Sarajevo – okrugli sto Broj učesnika: 44
25.06.2001. “Implementacija Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji” Travnik – workshop za sudije Srednjobosanskog kantona Predavač: Vlado Adamović, predsjednik Udruženja. sudija , sudijaVrhovnog suda F BiH
Broj učesnika: 44
09.11.2001. “Novčana naknada nematerijalne štete” Olovo – seminar za sudije Zeničko-dobojskog kantona Predavači: instruktori za obuku sudija,Šida Jašarspahić, predsjednik Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Zenici i Enisa Bilajac, sudija Kantonalnog suda u Zenici
Broj učesnika: 42
06.12.2001 “Alternativni načini rješavanja sporova” Sarajevo – workshop za sudije Sarajevskog kantona Predavač: Sally Fleschner, ABA/CEELI
Broj učesnika: 50
20.12.2001. “Aktualna pitanja krivičnopravnog procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini” Sarajevo – okrugli sto Učesnici: predstavnici sudske i izvršne vlasti u F BiH, OHR, ABA/CEELI, OSCE,UNMBIH,ICTY.
28.12.2001. “Zaštita prava vlasništva” Maglaj – seminar za sudije Zeničko-dobojskog kantona Predavači:instruktori za obuku sudija, Šida Jašarspahić, predsjednik Građanskog vijeća Kantonalnog suda u Zenici i Enisa Bilajac, sudija Kantonalnog suda u Zenici.
Broj učesnika: 40
20.03.2002. “Problematika pritvora u kaznenom zakonodavstvu F BiH” Novi Travnik – seminar za sudije Srednjobosanskog kantona Predavač: Tadija Bubalović, sudija Vrhovnog suda F BiH i instruktor za obuku sudija
Michael O’Malley, ABA/CEELI
Broj učesnika: 43
25.-27.04.2002. “Aktualna pitanja krivičnog zakonodavstva i funkcioniranje sudstva u F BiH” Neum – federalno savjetovanje Broj učesnika: 270*
Predavači: *

_________________________________________
* U radu Savjetovanja sudjelovalo je preko 270 sudaca, tužilaca, advokata, predstavnika policije,federalni ministar pravde i predstavnici kantonalnih ministarstava pravde, profesori Pravnih fakulteta u F BiH, te predstavnici ABA/CEELI i UNMBIH.

Rad Savjetovanja odvijao se u tri tematske sesije:
I sesija: Aktualna pitanja materijalnog krivičnog zakonodavstva (Predavači: mr.sc. Šaban Mujčinović,predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli, Ljiljana Filipović,sudac Kantonalnog suda u Tuzli, Edina Rešidović, advokat)
II sesija: Aktualna pitanja krivičnog procesnog zakonodavstva (Predavači: dr.sc. Hajrija Sijerčić-Čolić, docent na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Michael O’Malley,ABA/CEELI, mr.sc. Tadija Bubalović, sudac Vrhovnog suda F BiH)
III sesija: Funkcioniranje sudstva u F BiH (Predavači: Zvonko Mijan,federalni ministar pravde, Vlado Adamović, sudac Vrhovnog suda F BiH, Sead Hodžić, advokat).

Većina učesnika je kroz interaktivnu diskusiju uzela učešća u radu Savjetovanja.
Rad Savjetovanja je izuzetno medijski popraćen ( prilog i komentar u večernjem Dnevniku FTV, pisani mediji u F BiH).

 

B.) SEMINARI U SARADNJI SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA
1) 21. i 22. 09. 2001. – Teslić – u suradnji sa ABA/CEELI i IRZ fondacijom – seminar “Reforma izvršnog postupka”. U radu seminara učesvovalo je 180 sudija iz oba BH entiteta. Predavači su bili sudije i advokati iz Bosne i Hercegovine i gosti iz Njemačke i Slovenije.

2.) 09.-10.11.2001. – Jahorina – seminar “Upravni postupak i upravni spor”. Organizatori seminara: IRZ Fondacija, Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija, entitetska ministarstva pravde, Udruženje sudija/sudaca u F BiH i Udruženje sudija i tužilaca RS u saradnji.

2.) SEMINARI IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA – u saradnji sa Vijećem Evrope, realizacija druge faze Programa kroz seriju od osam seminara za sudije i tužioce u periodu februar/veljača – juni/ lipanj 2002.godine.

3.) EDUKATIVNI SEMINARI ZA KANDIDATE ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA – u saradnji sa Federalnim ninistarstvom pravde.

4.) Seminari “Praktično poznavanje francuskog prava u domenu krivičnog i građanskog prava” – u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske. ( Između Ambasade Republike Francuske u BiH i Udruženja sudija/sudaca u F BiH, dana 14.11.2001.godine u Sarajevu, potpisan je Sporazum o saradnji na polju stručnog usavršavanja sudaca.)

 

5. VAŽNIJI SASTANCI
1.) 17.04.2001. – predsjednik Udruženja – sastanak sa federalnim ministrom pravde i zamjenikom federalnog ministra pravde – Na sastanku se razgovaralo o pravosudnoj reformi u Federaciji BiH i unaprijeđivanju vidova saradnje između Ministarstva i Udruženja.

2.) 08.05.2001. – predsjednik Udruženja – sastanak sa predstavnicima USAID-a (g. Stephen F. Farkash, g. Brian Fahey). Na sastanku se reazgovaralo o problemima u realizaciji programa otvaranja posebne kreditne linije za rješavanje stambenih problema sudija.

3.) 01.06.2001. – predsjednik Udruženja – sastanak sa predstavnicima IOM-a. Na sastanku se razgovaralo o Programu povratka sudija na prijašnja radna mjesta.

4.) 01.06. 2001. – Udruženje sudija /sudaca u F BiH posjetila g-a. Michaele Picard, predsjednica Doma za ljudska prava. U visokoj delegaciji bili su i g-a. Marianne Lesner, potpredsjednica Višeg suda u Parizu sa pet sudija iz Francuske . Na sastanku se razgovaralo o sudskom sistemu u BiH sa posebnim akcentom na stručnom usavršavanju sudija.

5.) 08.06.2001. – sastanak sa predstavnicima USAID Programa korporativnog upravljanja i poslovnog investiranja.( g. Donald R. Hart, g. Howard K. Schuman, g-a. Rozvita Gabrić). Sastanku su ispred Udruženja prisustvovali predsjednik i potpredsjednik ,te predstavnik ABA/CEELI-a. . Razgovaralo se o modalitetima suradnje na polju implementacije Programa , posebno u u segmentu edukacije.

6.)26.07.2001. – predsjednik Udruženja – sastanak sa predstavnicima ABA/CEELI-a ( g-a. Meredith Sayer, Diana Ružić) Na sastanku se razgovaralo o svim segmentima rada Udruženja i planiranim aktivnostima.

7.) 04.09.2001 – sastanak sa direktoricom Kanadskog instituta za mirno rješavanje sukoba (Vesna Dasović-Marković) Na sastanku se razgovaralo o budućem programu medijacije u pravosuđu i aktivnostima u realizaciji programa. Dogovoreno je da Udruženje sudija u F BiH bude lokalni partner realizaciji programa.

8.)14.11.2002. – sastanak sa gosp. Jacques Doucetom, potpisan Sporazum o saradnji na polju stručnog usavršavanja sudija.

9.) 04.12.2002. predsjednik Udruženja – sastanak sa predstavnicima UNDP, Cecile Van Riet i Clarence Dias, direktor Justice College Couth Africa. Na sastanku se razgovaralo o programimima edukacije sudija u F BiH.

10.) 11.12.2001. i 28.03.2002. – sastanak sa g. Lisom Hammond (CEE RIBA Program). Na sastanku se razgpvaralo o konceptima finansiranja rada Udruženja.

11.) 28.01.2002. – sastank sa predstavnicima Vijeća Evrope ( g. Žil La Kan i g-đa. Sanela Paripović). Na sastanku su dogovoreni modaliteti buduće saradnje u realizaciji druge faze programa edukacije sudija i tužilaca iz oblasti ljudskih prava.

12.) 28.01.2002. – sastanak sa predstavnicima IJC-a ( g-đa.Anne Austbo, g.David Pimental. g. Rade Đurić). Na sastanku je prezentiran Projekat sudske administracije čiji je cilj analiza efikasnosti sudova sa prijedlozima za poboljšanje u ovom segmentu rada sudova.

13.)04.02.2002. – sastanak sa predstavnicima Vijeća Evrope ( g-đa. Danuta Wisnievska-Cazals, g-đa. Teresa Romer, generalni sekretar Međunarodnog udruženja sudija i g. Giacomo Oberti, sekretar Evropskog udruženja sudija). Tema sastanka bili su novi sistemi disciplinske odgovornosti sudija sa aspekta mogućih rješenja u F BiH.

 

6. POSJETE, STUDIJSKA PUTOVANJA I HOSPITACIJE
1.) 07.- 08. 06.2001.godina – posjeta potpredsjednika Udruženja, g. Tadija Bubalović, Slovenačkom udruženju sudija.Gospodin Bubalović je prisustvovao svečanoj akademiji povodom tridesete godišnjice rada sudijskog udruženja u Sloveniji. Potpredsjednik je imao susret sa predsjednikom Evropskog udruženja sudija kojom prilikom je dogovorena tješnja buduća suradnja.

2.) U suradnji sa Ambasadom Republike Francuske dvoje sudija općinskih sudova (Tešanj i Sarajevo) je u šestomjesečnom periodu educirano iz znanja Francuskog jezika, nakon čega će otputovati u Francusku u okviru Programa hospitacije.

3.)U saradnji sa Francuskom amabasadom u periodu 26.-30. 11.2001.godine na studijskom putovanju sa temom iz građanskopravne oblasti u Francuskoj su boravili predsjednici građanskih vijeća kantonalnih sudova Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica i Široki Brijeg.

4.) 14.-18.11.2001.godina, Kecshemet, Mađarska – seminar “Borba protiv ilegalne emigracije i trgovina ljudima”. Na poziv Francuske ambasade u radu ovg seminara učestvovale su predstavnice Udruženja, sudije Općinskog suda I Sarajevo, Adisa Zahiragić i Amela Mahić. Predstavnice Udruženja su na ovom seminaru podnijele izvještaj o stanju u navedenoj oblasti u Bosni i Hercegovini.

 

7. PUBLIKACIJE
“U izvještajnom periodu Udruženje je publiciralo pet brojeva Biltena (četiri redovna i jedan vanredni broj) . Bilten izlazi tromjesečno i dostavlja se na ime svakom sudiji u Federaciji BiH.

“Prvi broj stručnog časpisa Udruženja nalazi se u štampi i biće promoviran u mjesecu septembru 2002. godine.

 

8. OSTALE AKTIVNOSTI
U izvještajnom periodu Udruženje je provelo dvije ankete kroz sudove u Federaciji Bosne i Hercegovine.
“Anketa provedena u mjesecu septembru odnosi se na osnovne podatke o sudovima ( broj sudija, nacionalna struktura, polna struktura i dr), tako da Udruženje sada raspolaže sa relevantnim podacima i ima ažurne evidencije.

“Anketa koja se provodi kroz sudove od oktobra odnosi se na ispitivanje stanja tehničke opremnljenosti sudova u F BiH. Prikupljeni podaci će služiti za izradu planiranog Projekta komjuterizacije sudova (određivanje stvarnog stanja i potreba) .

“Na polju zakonodavne reforme Udruženje je imenovalo svoje članove u Radnu grupu Federalnog ministarstva pravde za izradu Nacrta ZPP-a,. Također, u saradnji sa ABA/CEELI sačinjen je Akcioni plan kojim su definisane zajedničke aktivnosti na ovome polju.

“Udruženje sudija participira sa dva svoja člana u radu Federalne komisije za izbor i imenovanja sudija i sa jednim članom u Federalnoj komisiji za imenovanja tužilaca.

“Udruženje sudija/sudaca u F BiH aktivan je član Foruma za parterstvo u oblasti pravosuđa.

“Saradnja sa IOM – Udruženje sudija/sudaca u F BiH uključeno je u Program provratka sudija i tužilaca na ranija radna mjesta

“Udruženje je iz granta ABA/CEELI-a za ovu namjenu, kupilo novu kompjutersku opremu u kancelariju Udruženja i priključilo se na Internet.
Iz sredstava članarine Udruženje finansira dizajn i održavanje vlastitog WEB-site-a (WWW.usfbih.ba).