page-istaknuta

 

VI IMOVINA UDRUŽENJA

 

 

Član 44.

Udruženje stiče imovinu od:

  • Članarina;
  • Dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica;
  • Sredstava dodjeljenih iz budžeta;
  • Prihoda od kamata,dividendi,dobiti od kapitala,zakupnina,honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
  • Drugih prihoda stečenih u skladu sa Zakonom i Statutom.

Članarinu plaćaju svi članovi Udruženja.

Cjelokupna finansijsko materijalna sredstva Udruženja se vode u skladu sa zakonskim propisima.

Predsjedništvo vodi evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini Udruženja i vrijednosti imovine unosi u godišnji bilans.

 

Član 45.

Udruženje ima svoj žiro račun.


 

Član 46.

Nalog za isplatu odobrava predsjednik Udruženja, supotpisuju ga uvijek dva ovlaštena lica.

Naloge u vezi sa raspolaganjem novčanim sredstvima ogranaka Udruženja, na dokumentovan zahtijev predsjednika ogranka Udruženja odobrava Sekretarijat Udruženja, a supotpisuju ga uvijek dva ovlaštena lica.