page-istaknuta

 

Etički kodeks

Na osnovu člana 28 Statuta, provodeći Odluku II Redovne skupštine Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, članovi Udruženja sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine donose:


ETIČKI KODEKS SUDIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Uvažavajući značaj uloge sudija u životu stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine,
Djelujući u cilju podrške idealima demokratije, pluralizma i primata vladavine zakona,
Nastojeći osnažiti nezavisnost sudija u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine,
Priželjkujući da sudije u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine djeluju u skladu sa normama prihvaćenim u Evropi i drugdje u međunarodnoj zajednici,
Priznavajući univerzalnost moralnih normi koje sudije moraju primjenjivati bez obzira na njihovu pravnu tradiciju, te kao dokaz tome, usvajajući i uključujući referencu Preporuku Vijeća Evrope broj R (94) 12 Komiteta ministara zemalja članica o nezavisnosti, efikasnosti i ulozi sudija,

Dolje potpisani, u ime organizacije, složili su se da će poštivati slijedeći Eticki kodeks sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 1
Nezavisnost sudija
Sudije će djelovati nezavisno od izvršne i zakonodavne vlasti, te neće biti pod uticajem niti djelovati pod smjernicama drugih ogranaka vlasti. Oni će svoje dužnosti obavljati na osnovu činjenica i zakona primjenljivih u svakom pojedinačnom slučaju. Sudije će poštivati Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Federacije Bone i Hercegovine. Sudije moraju biti imuni na lokalne, entitetske ili nacionalne političke uticaje bilo kakve vrste.

 

Član 2
Fundamentalna pravičnost
Sudije će izvršavati svoje dužnosti nepristrasno i uvijek djelovati na način koji je pravedan prema svim stranama u bilo kom procesu. Sudije ne smiju nikada dozvoliti osjećanjima ličnih predrasuda ili pak favoritizma da na bilo koji način utiču na obavljanje njihovih dužnosti. Sudije moraju uvijek izvršavati svoje dužnosti poštujući dignitet svih učesnika u bilo kom procesu.

 

Član 3
Sukob interesa
Sudije moraju marljivo izbjegavati bilo kakav moguć sukob interesa koji bi bio zasnovan na rodbinskim vezama, prijateljstvima, kao i na finansijskim ili profesionalnim vezama, te moraju objelodaniti stranama u bilo kom procesu bilo kakav odnos takve vrste koji sudije mogu imati prema bilo kojoj strani ili svjedoku u tom procesu. Sudije moraju izbjegavati ne samo stvarnu neprimjerenost bilo koje vrste, nego i sve što izgleda neprimjerno u načinu na koji obavljaju svoje dužnosti. Sudije su dužne da se povuku iz slučaja kada postoji osnovan razlog da se vjeruje da je kod njih prisutan sukob interesa.

 

Član 4
Profesionalizam i obuka
Sudije moraju uvijek održavati najviše standarde profesionalizma i pravne struke. Sudije moraju marljivo raditi u cilju održavanja i poboljšavanja svoga poznavanja zakona, te biti u toku njihovog razvoja.Od sudije se očekuje da u cilju izvršavanja svojih obaveza budu uključeni u neprestano usavršavanje u oblasti prava.

 

Član 5
Aktivnosti sa strane
Sudije neće pripadati nijednoj političkoj organizaciji. Oni mogu biti članovi profesionalnih i i društvenih organizacija koje nisu uključene niti podržavaju diskriminaciju po osnovu faktora koji uključuju, ali se ne ograničavaju na etničku ili nacionalnu pripadnost, spol, vjeru ili fizički nedostatak. Oni mogu biti uključeni u i objavljivati radove iz akademskih ili drugih istraživačkih aktivnosti u domenu svoje struke, uvijek imajući na umu prikladnost teme koja se obrađuje, način njene prezentacije, te dignitet svoje profesije.

 

U Sarajevu, juni 1999. godine

Predsjednik Udruženja sudija / sudaca
u Federaciji Bosne i Hercegovine
Hajrudin Hajdarević