page-istaknuta

 

Edukacija

U skladu sa odredbama Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji kojima je propisana obaveza stručnog usavršavanja sudija, Udruženje sudija/sudaca organizovalo je seriju seminara na nivou kantona za sudije općinskih sudova sa aktualnim temama koje su odabrali sami sudije. Predavači na ovim seminarima bili su instruktori za edukaciju sudija koji su obučeni na seminaru “Trening trenera” u aprilu 2000.godine. U izvještajnom periodu su po ovom programu održani slijedeći seminari:

13.10.2000. godine održan je seminar za sudije Zeničko-dobojskog kantona na temu: “Tok parničnog postupka pred prvostepenim sudom II dio “. U radu seminara sudjelovalo je 32 sudija iz općinskih sudova ZE-DO kantona. Predavači na seminaru bile su Šida Jašarspahić, predsjednik Građanskog odjeljenja Kantonalnog suda u Zenici i Enisa Bilajać , sudija Kantonalnog suda u Zenici. Oba predavača su instruktori za obuku sudija.

20.10.2000. godine održan je seminar za sudije Unsko-sanskog kantona na slijedeće teme: “Nedostaci u izradi sudskih odluka u krivičnom postupku “, “Pritvor” i “Kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa”. U radu seminara sudjelovalo je 30 sudija iz općinskih sudova Unsko-Sanskog kantona. Predavač na seminaru bili su sudije Kantonalnog suda u Bihaću Adem Jakupović, Osman Hadžić i Stanislav Vojvoda. Sudija Osman Hadžić je instruktor za obuku sudija.

31.10.2000. godine održan je seminar za sudije Srednjo-bosanskog kantona/Županije Srednjobosanske na temu: “Tok parničnog postupka” U radu seminara sudjelovalo je 30 sudaca općinskih sudova Srednobosanskog kantona.Predavači na seminaru bile su Slavica Ćurić i Katica Jozak – Mađar, sudije Kantonalnog suda u Travniku i instruktori za obuku sudija.

29.01.2001. godine održan je seminar na federalnom nivou za sudije koji rade na maloljetničkom referatu na temu: “Aktualni problemi maloljetničkog krivičnog pravosuđa”. U radu seminara sudjelovalo je 43 sudija za maloljetnike općinskih i kantonalnih sudova u Federaciji BiH. Seminaru su prisustvovala i dva tužioca iz Općinskog tužilaštva u Tuzli. Predavači na seminaru bili su Dr. Hajrija Sijerčić- Čolić, docent na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Jasmina Kosović sudija za maloljetnike Općinskog suda II Sarajevo, Aida Čatović, sudija Općinskog suda I u Sarajevu i Jasna Sofović, predstavnik organizacije “Save the children”.

31.01.2001.godine održan je seminar za sudije Kantona Sarajevo na temu: “Značaj i funkcija pravnih lijekova u krivičnom postupku” U radu ovog seminara sudjelovalo je 35 sudija iz općinskih sudova Kantona Sarajevo. Predavači su bili Tadija Bubalović, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH i instruktor za obuku sudija i Dženana Latić, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu.

20.04.2001. godine održan je seminar za sudije Posavskog kantona na temu: “Praksa parničnog postupka sa posebnim osvrtom na donošenje i pismenu izradu odluka” U radu seminara sudjelovalo je 16 sudija općinskih sudova Posavskog kantona. Predavač na seminaru bila je Suada Ibrahimefendić, sudija Kantonalnog suda u Odžaku i instruktor za obuku sudija.

10.05.2001. godine održan je seminar za sudije Zapadno-hercegovačkog kantona na temu : “Tijek parničnog postupka sa posebnim osvrtom na donošenje i izradu prvostepene odluke”.U Radu seminara sudjelovalo je 15 sudaca Županijskog suda Široki Brijeg i općinskih sudova Široki Brijeg i Ljubuški, te dva sudska savjetnika. Predavač na seminaru bio je Stjepan Mikulić, predsjednik Županijskog suda Široki Brijeg i instruktor za obuku sudija.

01.06.2001. godine održan je seminar za sudije Tuzlanskog kantona na temu : “Nedostaci u pismenoj izradi presude kao razlog za ukidanje presude” U radu ovog seminara sudjelovalo je 40 sudija krivičara iz općinskih sudova Tuzlanskog kantona, kao i gosti iz Advokatske komore BIH iz Tuzle. Predavači na seminaru bile su Ljiljana Filipović, predsjednik Krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli i instruktor za obuku sudija i Hikmeta Kuči, sudija Kantonalnog suda u Tuzli.

Svi seminari su održani uz finansijsku pomoć ABA/CEELI-a.
U narednom periodu Udruženje će nastaviti sa organiziranjem ovakvog vida stručnog usavršavanja sudija.

Pored gore navednih seminara Udruženje je, u suradnji sa USAID-om, organizovalo seminar na temu “Upravljanje dioničarskim društvima – Uvod u nove koncepte”. Na ovu temu održana su dva seminara (Zenica, 19.09.2000. godine i Sarajevo, 21.09.2001.godine) za sudije Zeničko-dobojskog i Sarajevskog kantona.U radu seminara sudjelovalo je ukupno 38 sudija općinskih i kantonalnih sudova ZE-DO kantona i Kantona Sarajevo.

Po planu održavanja jednog workshop-a (radionice) na odabranu temu uz svaku sjednicu Predsjedništva, Udruženje je dana 25.06.2001.godine, uz pomoć ABA/CEELI-a, organizovalo prvi workshop za sudije Srednjobosanskog kantona na temu: “Implementacija Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji F BiH”. Workshop-u su prisustvovali i aktivno sudjelovali u njegovom radu 47 sudija Srednjobosanskog kantona i članovi Predsjedništva Udruženja.Workshop je vodio Vlado Adamović, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH i predsjednik Udruženja sudija/sudaca u F BiH.

Na II regionalnoj konferenciji ostručnom usavršavanju sudija, Skoplje 27-29. 01.2001.godine, predsjednik Udruženja podnio je izvještaj o stručnom usavršavanju sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Značajno je i napomenuti da je, na prijedlog Udruženja sudija/sudaca F BiH, Institut za edukaciju sudija u F BiH (kao institucija u osnivanju) predložen za članstvo u međunarodnoj Asocijaciji škola i instituta za obuku sudija.

Na planu edukacije Udruženje je kontinuirano surađivalo sa drugim organizatorima seminara za sudije u F BiH predlaganjem predavača na seminarima iz reda sudija – eksperata za određenu oblast, pružanjem tehničkih usluga, pomaganjem kod odabira aktualnih tema i obavještavalo članstvo o svim mogućnostima stručnog usavršavanja. Pri tome treba istaknuti suradnju sa Vijećem Evrope, ABA/CEELI-em, IRZ Fondacijom i ostalim međunarodnim organizacijama.

Udruženje ima svoga predstavnika u Koordinacionom odboru za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH i RS.