page-istaknuta

 

III  ČLANSTVO U UDRUŽENJU, PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

 

Član 8.

Članovi Udruženja mogu biti sudije i sudije u penziji sudova iz člana 1. Statuta.

Sudije postaju članom Udruženja potpisivanjem pristupnice.

 

Član 9.

Udruženje ima i pridružene članove.

Pridruženi članovi Udruženja su savjetnici i stručni saradnici iz člana 1 Statuta koji postaju članovi potpisivanjem pristupnice.

 

Član 10.

Udruženje može birati počasnog člana Udruženja, o čemu odluku donosi Predsjedništvo. 

 

Član 11.

Član Udruženja ima člansku kartu čiju formu i sadržinu propisuje Predsjedništvo Udruženja.

 

Član 12.

Prava članova su:

 • Da sudjeluju u radu Udruženja;
 • Da bira i da bude biran u organe Udruženja;
 • Da bude upoznat sa radom svih organa Udruženja;
 • Da daje primjedbe na rad organa Udruženja i da daje prijedloge;
 • Da sudjeluje na predavanjima, seminarima,savjetovanjima i drugim stručnim skupovima
 • Da uživa zaštitu Udruženja u slučajevima predviđenim ovim Statutom.

 

Član 13.

 • Da sudjeluje u radu Udruženja;
 • Da sprovodi odluke i zaključke organa Udruženja;
 • Da sarađuje sa drugim članovima Udruženja radi ostvarivanja programskih ciljeva i zadataka Udruženja;
 • Da redovno plaća članarinu;
 • Da gradi ugled Udruženja;
 • Da se zalaže za očuvanje digniteta sudija; i
 • Da se pridržava kodeksa sudijske etike.

 

Član 14.

 Članstvo u udruženju prestaje:

 • Istupanjem;
 • Smrću;
 • Isključenjem zbog povreda kodeksa sudijske etike;
 • Prestankom funkcije za koju je vezano članstvo,osim penzionisanjem; i
 • Neplaćanjem članarine tri mjeseca uzastopno ili više mjeseci u toku godine.

 

Odluku o isključenju iz članstva donosi Sud časti.

Protiv odluke o isključenju dozvoljena je žalba u roku od 15 dana Skupštini Udruženja, čija je odluka konačna,

Inicijativu za isključenje uz obrazloženi prijedlog može pokrenuti svaki član Udruženja.

Odluka o isključenju donosi se u pismenoj formi i dostavlja se isključenom članu najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

 

Član 15.

Konačna odluka o isključenju može biti osnov za pokretanje inicijative za smjenjivanje sudija.