page-istaknuta

 

Suradnje

Suradnja sa Federalnim ministarstvom pravde

Na sastanku kojem su prisustvovali federalni ministar pravde, zamjenik federalnog ministra pravde i predsjednik Udruženja sudija/sudaca u F BiH suradnja izmedu Ministarstva i Udruženja ocijenjena je uspješnom i naznačena je potreba unaprijeđenja vidova suradnje na planu reforme sudstva u Federaciji BiH i u procesu donošenja zakona (ZPP. ZKP. KZ ). U prilog unaprijeđenju suradnje govori i zajednička organizacija sastanka kojem su prisustvovali predstavnici sudske i izvršne vlasti u Federaciji BiH (Sarajevo, hotel “Holiday Inn”, maj 2001.godina)


Suradnja sa Udruženjem sudija i tužilaca RS – Koordinacioni odbor

Nakon usvajanja Zajedničke izjave o minimumu etičkih standarda za sudije i tužioce u Federaciji BiH i RS i organizacije seminara “Trening trenera” za sudije iz oba entiteta, nastavljena je tijesna suradnja Udruženja sudija/sudaca u F BiH i Udruženja sudija i tužilaca RS.

Slijedeći ideju o neophodnosti zajedničkog djelovanja, u Tesliću je, 04.05.2001. godine održan sastanak predsjedništava Udruženja sudija/sudaca u F BiH, Udruženja tužilaca F BiH i Udruženja sudija i tužilaca RS na kojem je formiran Koordinacioni odbor kojeg sačinjavaju izabrani predstavnici sva tri Udruženja. Na sastanku je odlučeno da se započnu aktivnosti na uključivanju u evropske i svjetske asocijacije pravnika.

 

I Redovna sjednica Koordinacionog odbora (Neum, 14.09.2001.)
U okviru Dnevnog reda I Redovne sjednice Koordinacionog odbora raspravljalo se o inicijativi za osnivanje Konferencije Udruženja sudija i tužilaca na nivou Bosne i Hercegovine. Na sjednici su usvojeni zaključci u pogledu daljih aktivnosti.


Suradnja sa ostalim udruženjima i međunarodnim organizacijama

U okviru suradnje sa udruženjima van Bosne i Hercegovine značajno je napomenuti stalne kontakte sa Udruženjem sudija Makedonije (redovna razmjena informacija putem dostavljanja Biltena, posjeta predsjednika Udruženja sudija/sudaca F BiH Udruženju sudija Makedonije u sklopu održavanja Konferencije o stručnom usavršavanju sudija u Skoplju).

Udruženje sudija/sudaca uspostavilo je i kontakt sa Slovenačkim udruženjem sudija, a na poziv kolega iz Slovenije predstavnik našeg Udruženja prisustvovao je proslavi tridesete godišnjice slovenačkog Udruženja u Ljubljani u junu 2001. godine. Tom prilikom ostvaren je i kontakt sa predsjednikom Evropskog udruženja sudija i najavljena i dogovorena skorašnja tješnja suradnja, te mogućnost posjete kolega iz Evropskog udruženja Bosni i Hercegovini.

U proteklom periodu ostvareni su i kontakti sa Udrugom hrvatskih sudaca.

Na polju suradnje sa međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini Udruženje je ostvarilo uspješnu suradnju sa slijedećim organizacijama: Udruženje američkih pravnika (ABA/CEELI), USAID, OHR, IRZ Fondacija GTZ, IOM, Vijece Evrope,OSCE, i dr.

Udruženje sudija/sudaca u Federaciji BiH ima svoga predstavnika u Radnoj grupi za medije Pakta stabilnosti.