page-istaknuta

 

Pravna reforma u Federaciji Bosne i Hercegovine

Udruženje sudija/sudaca je kontinuirano poticalo aktivnosti vezane za zakonodavnu reformu u Federaciji Bosne i Hercegovine, a naročito aktivnosti u svim fazama donošenja zakona ( Zakon o sudskom budžetu, KZ, Zakon o izvršnom postupku, reforma ZPP, ZKP, ). U tom cilju formirane su radne grupe (ZPP, Zakon o izvršnom postupku) ili će predstavnici Udruženja biti u sastavu radnih grupa koje će formirati Federalno ministarstvo pravde (ZKP, KZ). Sve navedene aktivnosti ostvaruju se u uskoj suradnji sa Federalnim ministarstvom pravde i ABA/CEELI-em, a odvijaju se uz nadzor Nezavisne sudske komisije.

Na inicijativu Udruženja, u mjesecu maju 2001.godine, u hotelu “Holiday Inn” u Sarajevu, održano je savjetovanje “Pravci sudske reforme u Federaciji Bosne i Hercegovine” Organizatori savjetovanja bili su Udruženje sudija/sudaca u F BiH i Federalno ministarstvo pravde u suradnji , a uz finansijsku pomoć ABA/CEELI-a. Savjetovanju su prisustvovali : federalni ministar pravde, zamjenik federalnog ministra pravde, pomoćnik federalnog ministra pravde, članovi Predsjedništva Udruženja, predsjednici svih općinskih i kantonalnih sudova u Federaciji BiH, kantonalni ministri pravde svih deset kantona u F BiH, direktorica Nezavisne pravosudne komisije sa kolegama, predstavnik ABA/CEELI-a i predstavnik OHR-a .