page-istaknuta

Osnovne odredbe

Na osnovu člana 14. Zakona o udruženjima i fondacijama ( “Službene novine Federacije BiH” broj 45/02), na sjednici Skupštine Udruženja sudija/sudaca U Federaciji BiH održanoj 29.09.2007.godine u Sarajevu-Ilidži, Skupština donosi

STATUT UDRUŽENJA SUDIJA/SUDACA U FEDERACIJI BOSNE I HECEGOVINE

            (prečišćeni tekst izmjena i dopuna usvojen na Skupštini 29.09. 2007. godine u Sarajevu-Ilidži)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Sve sudije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i sudije Suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dobrovoljno i slobodno se učlanjuju u Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu “Udruženje”) radi ostvarivanja profesionalnih aktivnosti,potreba i interesa.

Član 2.

Naziv Udruženja je : Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Skraćeni naziv je: USFBiH

Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica Valtera Perića 15

Udruženje djeluje na područiju Federacije Bosne i Hercegovine

Član 3.

Udruženje ima pečat i štambilj

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm i sadrži naziv i sjedište Udruženja na jezicima konstitutivnih naroda, ispisan latiničnim i čiriličnim pismom u koncentričnim krugovima.

Štambilj je pravougaonog oblika dimenzija 40X30 mm i sadrži sjedište i naziv udruženja, broj akta i datum.

Član 4.

Udruženje ima grafički znak u obliku vage sa dva tasa u istoj ravni.

Član 5.

Način upotrebe pečata i znaka reguliše se posebnim uputstvom koje donosi Skupština Udruženja.

  II SVRHA, PROGRAMSKI CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 6.

Svrha ciljeva i programski ciljevi udruženja su:

 • Zalaganje za dosljednu primjenu ustava i zakona i jačanje pravne države;
 • Afirmacija ljudskih prava u skladu sa najvišim međunarodnim standardima;
 • Zalaganje za efikasno funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema uopšte, davanje prijedloga nadležnim organima u pitanjima bitnim za funkcionisanje sudstva;
 • Davanje mišljenja o nacrtima zakona na traženje nadležnih organa ili na vlastitu inicijativu;
 • Stručno usavršavanje sudija;
 • Saradnja sa udruženjima sudija na državnom i međunarodnom nivou; i
 • Razvijanje odnosa u slučaju neosnovanog pozivanja sudija na odgovornost u vezi sa obavljanjem sudijske funkcije.

Član 7.

Radi ostvarenja svrhe i programskih ciljeva iz člana 6. Statuta, udruženje će:

 • Organizovati predavanja, seminare, savjetovanja i studijska putovanja, te će učestvovati na savjetovanjima i seminarima drugih udruženja i institucija
 • Inicirati izmjene zakona i drugih propisa radi unapređenja pravosuđa i pravnog sistema uopće;
 • Zauzimati stanovišta o pitanjima od interesa za funkcionisanje pravosuđa i pravnog sistema uopće;
 • Izdavati časopise i stručne publikacije; i
 • Pružati pomoć članovima Udruženja u obavljanju stručnih radova i u stručnom usavršavanju.

III  ČLANSTVO U UDRUŽENJU, PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 8.

Članovi Udruženja mogu biti sudije i sudije u penziji sudova iz člana 1. Statuta.

Sudije postaju članom Udruženja potpisivanjem pristupnice.

 Član 9.

 

Udruženje ima i pridružene članove.

Pridruženi članovi Udruženja su savjetnici i stručni saradnici iz člana 1 Statuta koji postaju članovi potpisivanjem pristupnice.

Član 10.

 

Udruženje može birati počasnog člana Udruženja, o čemu odluku donosi Predsjedništvo.

  Član 11.

Član Udruženja ima člansku kartu čiju formu i sadržinu propisuje Predsjedništvo Udruženja.

Član 12.

Prava članova su:

 • Da sudjeluju u radu Udruženja;
 • Da bira i da bude biran u organe Udruženja;
 • Da bude upoznat sa radom svih organa Udruženja;
 • Da daje primjedbe na rad organa Udruženja i da daje prijedloge;
 • Da sudjeluje na predavanjima, seminarima,savjetovanjima i drugim stručnim skupovima
 • Da uživa zaštitu Udruženja u slučajevima predviđenim ovim Statutom.

Član 13.

 • Da sudjeluje u radu Udruženja;
 • Da sprovodi odluke i zaključke organa Udruženja;
 • Da sarađuje sa drugim članovima Udruženja radi ostvarivanja programskih ciljeva i zadataka Udruženja;
 • Da redovno plaća članarinu;
 • Da gradi ugled Udruženja;
 • Da se zalaže za očuvanje digniteta sudija; i
 • Da se pridržava kodeksa sudijske etike.

 

Član 14.

 Članstvo u udruženju prestaje:

 • Istupanjem;
 • Smrću;
 • Isključenjem zbog povreda kodeksa sudijske etike;
 • Prestankom funkcije za koju je vezano članstvo,osim penzionisanjem; i
 • Neplaćanjem članarine tri mjeseca uzastopno ili više mjeseci u toku godine.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Sud časti.

Protiv odluke o isključenju dozvoljena je žalba u roku od 15 dana Skupštini Udruženja, čija je odluka konačna,

Inicijativu za isključenje uz obrazloženi prijedlog može pokrenuti svaki član Udruženja.

Odluka o isključenju donosi se u pismenoj formi i dostavlja se isključenom članu najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

 Član 15.

Konačna odluka o isključenju može biti osnov za pokretanje inicijative za smjenjivanje sudija.

IV ORGANIZACIONA STRUKTURA

Član 16.

Udruženje osniva ogranke i stručne grupe.

Član 17.

Ogranak se osniva za područije jednog kantonalnog suda i čine ga svi članovi Udruženja sa tog područija.

Sudije Ustavnog suda Federacije i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sudije Suda Bosne i Hercegovine i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, osnivaju po jedan poseban ogranak.

Ogranak je ovlašten da raspravlja o svim pitanjima iz nadležnosti Udruženja i može samostalno poduzimati sve aktivnosti iz člana 7. ovog Statuta ili predlagati takve mjere organima Udruženja.

Član 18.

Organi ogranaka su Zbor i Predsjedništvo.

Član 19.

Zbor ogranka čine svi članovi ogranka na vrijeme od dvije godine.

Predsjedništvo ogranka čine predsjednik , dva podpredsjednika i blagajnik, a predsjednik Predsjedništva ogranka istovremeno je i predsjednik ogranka.

 Član 20.

Ogranku u cilju finansiranja aktivnosti pripada 50% prihoda od uplaćene članarine njegovih članova, a prema usvojenom programu rada ogranka za tekuću godinu.

Predsjedništvo može odobriti pojedinom ogranku i dodatna sredstva.

Član 21.

Zbor ogranka može donijeti takva pravila ogranka radi regulisanja djelovanja ogranka.

Ako pravila ogranka nisu donijeta ili pravilno nije regulisano neko pitanje, shodno će se primjeniti Statut Udruženja.

Član 22.

Ogranak Udruženja nema status pravnog lica.

Član 23.

Predsjedništvo Udruženja može osnivati stalne ili povremene stručne grupe radi razmatranja pitanja iz posebnih stručnih područija, a stručnom grupom rukovodi predsjednik kojeg imenuje Predsjedništvo Udruženja.

Članovi pojedinih stručnih grupa mogu biti profesori pravnog fakulteta i drugi istaknuti stručnjaci koji nisu članovi Udruženja.

V ORGANI UDRUŽENJA

Član 24.

Organi Udruženja su:

 • Skupština Udruženja
 • Predsjedništvo Udruženja
 • Sekretarijat
 • Sud časti
 • Nadzorni odbor
 • Komisija za stručno obrazovanje

Član 25.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu Udruženja čine predstavnici ogranaka, a svaki ogranak ima pravo na jednog predstavnika na svakih započetih pet članova Udruženja.

Izuzetno Skupštinu koja ima karakter osnivačke Skupštine čine svi članovi Udruženja.

Član 26.

Predsjedništvo Udruženja saziva Skupštinu Udruženja.

Redovna Skupština se održava najmanje jedanput godišnje, a vanredna prema potrebi.

Vanrednu Skupštinu saziva Predsjedništvo Udruženja na vlastitu inicijativu, na zahtijev Nadzornog odbora, jednog ogranka ili na zahtijev trećine članova Udruženja.

Redovna ili vanredna Skupština Udruženja mora se objaviti najmanje osam dana prije održavanje sa naznakom vremena i mjesta održavanja i sa dnevnim redom.

Član 27.

Skupština može zasjedati ako je prisutna većina članova Skupštine, a odluke se donose ako za njih glasa većina prisutnih članova.

Za donošenje odluke o raspuštanju Udruženja i prilikom odlučivanju o žalbi člana Udruženja protiv odluke Suda časti o isključenju potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke javnim glasanjem, a na sjednici Skupštine se može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odluke donose tajnim glasanjem.

Član 28.

Radom Skupštine rukovodi radno Predsjedništvo kojeg na prijedlog Predsjedništva Udruženja bira Skupština iz reda svojih članova.

Član 29.

Skupština Udruženja:

 • Donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene Statutom;
 • Daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja:
 • Bira i opoziva članove Predsjedništva, imenuje i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja;
 • Usvaja izvještaje koje je pripremilo predsjedništvo ili lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje;
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja;
 • Odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 30.

Predsjedništvo je izvršni organ Skupštine Udruženja i sastoji se od 15 članova koje bira Skupština, čiji mandat traje dvije godine.

Svaki ogranak predlaže jednog kandidata za člana Predsjedništva, a ogranak koji broji preko 100 članova predlaže dva kandidata za člana Predsjedništva.

Ostale članove predsjedništva, u Predsjedništvo Udruženja, predlaže Predsjedništvo iz ranijeg saziva.

Član 31.

Skupština Udruženja na Izbornoj skupštini bira članove Predsjedništva udruženja, većinom glasova.

Skupština Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH na Izbornoj skupštini bira predsjednika i dva podpredsjednika Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH, iz redova članova Predsjedništva Udruženja,većinom glasova.

Član 32.

Predsjedništvo može zasjedati ako sjednici prisustvuje većina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 33.

Predsjedništvo izvršava odluke Skupštine i rukovodi radom Udruženja između dvije Skupštine.

Predsjedništvo naročito obavlja sljedeće poslove:

 • Utvrđuje prijedlog Statuta, izmjene i dopune Statuta;
 • Donosi poslovnik o svom radu;
 • Utvrđuje prijedlog programa rada Udruženja;
 • Utvrđuje prijedlog finansijskog plana i završnog računa, te raspolaže sredstvima u okviru finansijskog plana;
 • Utvrđuje prijedlog pravila pred Sudom časti;
 • Utvrđuje prijedlog Kodeksa sudijske etike;
 • Odlučuje o prijemu članova Udruženja;
 • Organizuje seminare, savjetovanja i studijska putovanja;
 • Formira stručne grupe;
 • Koordinira rad sa VSTV BiH
 • Koordinira aktivnosti u vezi sa izdavačkom djelatnošću Udruženja i ocjenjuje rad predsjednika, podpredsjednika, te svojih delegata u drugim udruženjima za proteklu godinu;
 • Donosi odluku o dodjeli zahvalnica Udruženja;
 • Na prijedlog Komisije za stručno usavršavanje donosi odluku o raspodjeli sredstava za usavršavanje;
 • Donosi odluku o visini jednokratne novčane pomoći članu Udruženja u slučaju teške bolesti ili teške invalidnosti.

Član 34.

Predsjednik predsjedništva zastupa i predstavlja Udruženje i istovremeno je predsjednik Udruženja.

Član 35.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje jedan od podpredsjednika.

Predsjednik saziva sjednice Predsjedništva i Skupštine, te rukovodi radom Skupštine do izbora radnog predsjedništva.

Predsjedništvo se brine o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva.

Član 36.

Sekretarijat Udruženja čine predsjednik i dva podpredsjednika Udruženja.

Član 37.

Udruženje ima Sud časti koji se sastoji od devet članova.

Članove Suda časti bira Skupština na period od dvije godine.

Član 38.

Sud časti utvrđuje da su učinjene povrede Kodeksa sudijske etike i donosi odluku o isključenju člana iz Udruženja ili o izricanju opomene u skladu sa pravilima o postupku pred Sudom časti koja donosi Skupština Udruženja.

Član 39.

Sud časti donosi odluke većinom glasova.

Član 40.

Skupština bira tri člana Nadzornog odbora iz redova članova Udruženja na period od dvije godine, a članovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika.

 

Član 41.

Nadzorni odbor nadzire rad Predsjedništva i drugih organa Udruženja, te pregleda materijalno i finansijsko poslovanje Udruženja.

O svom radu i o uočenim nedostacima u radu drugih organa Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini Udruženja.

Nadzorni odbor radi u sjednicama i donosi odluke većinom glasova.

Član 42.

Stručne i administrativne poslove za potrebe organa Udruženja obavlja administrativni radnik Udruženja.

Član 43.

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada se ostvaruje putem sredstava javnog informisanja.

VI IMOVINA UDRUŽENJA

Član 44.

Udruženje stiče imovinu od:

 • Članarina;
 • Dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica;
 • Sredstava dodjeljenih iz budžeta;
 • Prihoda od kamata,dividendi,dobiti od kapitala,zakupnina,honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
 • Drugih prihoda stečenih u skladu sa Zakonom i Statutom.

Članarinu plaćaju svi članovi Udruženja.

Cjelokupna finansijsko materijalna sredstva Udruženja se vode u skladu sa zakonskim propisima.

Predsjedništvo vodi evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini Udruženja i vrijednosti imovine unosi u godišnji bilans.

Član 45.

Udruženje ima svoj žiro račun.

Član 46.

Nalog za isplatu odobrava i potpisuju ovlašteno lice.

Naloge u vezi sa raspolaganjem novčanim sredstvima ogranaka Udruženja, na dokumentovan zahtijev predsjednika ogranka Udruženja odobrava Sekretarijat Udruženja, a potpisuje ga ovlašteno lice.

 

VI  JAVNA PRIZNANJA UDRUŽENJA

Član 47.

Javna priznanja Udruženja su “Nagrada Udruženja za izuzetan doprinos funkcioniranju sudstva” i “Zahvalnica udruženja”.

Član 48.

Nagrada Udruženja za izuzetan doprinos funkcioniranju sudstva

Predlagač može biti svaki ogranak Udruženja( u skladu sa procedurom propisanom odlukom Ogranka) ili 10 članova Udruženja.

Obrazloženi prijedlozi za nagradu se dostavljaju Predsjedništvu Udruženja.

Prijedlog treba da sadrži razloge zbog kojih predlagač smatra da predloženi kandidat zaslužuje dodjelu nagrade.

Odluku o dodjeli nagrade donosi Skupština Udruženja jedanput godišnje (tajnim) izjašnjavanjem delegata Skupštine.

Nagrada se dodjeljuje onom kandidatu koji dobije najveći broj glasova.

Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada, a izuzetno Skupština može odlučiti da se dodjeli više nagrada.

Nagrada se dodjeljuje sudijama i sudijama u penziji/mirovini, a može se dodijeliti i post humno.

Predsjedništvo Udruženja će svojom odlukom propisati dizajn (izgled) nagrade koja će biti u formi medaljona i značke.

Dobitniku nagrade će se uručiti i pismena potvrda o dodjeli.

Odluka o dodjeli Nagrade će se na odgovarajući način objaviti u sredstvima javnog informisanja.

Član 49.

Zahvalnica Udruženja dodjeljuje se pojedincima ili udruženjima koji su svojim aktivnostima(rad u udruženju,donacije) unaprijedili ili pomogli rad Udruženja.

Odluku o dodjeli Zahvalnice donosi Predsjedništvo Udruženja na prijedlog članova Predsjedništva ili ogranka Udruženja

Predsjedništvo će svojom odlukom propisati formu Zahvalnice.

 

VIII POMOĆ PRI USAVRŠAVANJU

Član 50.

Udruženje iz svojih sredstava za stručno usavršavanje sudija, članova Udruženja, pripravnika i stručnih saradnika suda može obezbijediti iznos od 10% ukupnog prihoda Udruženja ili do iznosa predviđenog godišnjim planom.

Odluku o raspodijeli sredstava za stručno usavršavanje donosi Predsjedništvo na prijedlog Komisije za stručno usavršavanje, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijima za dodjelu sredstava za usavršavanje, odnosno Pravilnikom za stručno usavršavanje.

IX NAKNADA ZA SLUČAJ TEŠKE INVALIDNOSTI ILI TEŠKE BOLESTI

Član 51.

U slučaju teške bolesti ili teške invalidnosti člana Udruženja, Udruženje jednom godišnje isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć u visini koju će na sjednici odlukom odrediti Predsjedništvo Udruženja.

Članu Udruženja može se u skladu sa raspoloživim sredstvima isplatiti dio ili ukupni troškovi liječenja teške invalidnosti ili teške bolesti u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je on platio troškove tog liječenja.

Troškovi liječenja se isplačuju na osnovu računa zdravstvene ustanove u kojoj je liječenje obavljeno.

Pod teškom bolešću iz stava 1. ovog člana, podrazumijevaju se sljedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degerativnih oboljenja centralnog nervnog sistema, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sistema, paraliza i druge teške bolesti određene opštim aktima federalnog ministarstva zdravlja, kao i teške povrede.

Bolest, odnosno teška povreda se dokazuje na osnovu dijagnoze ovlaštenog lica zdravstvene struke, odnosno zdravstvene ustanove.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz stava 1. ovog člana, po osnovu teške invalidnosti ostvaruje se za utvrđeni stepen invalidnosti od najmanje 60%.

X   PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 52.

Udruženje prestaje postojati:

 • Odlukom Skupštine Udruženja;
 • Ako se broj članova smanji na manje od trideset lica i
 • Ako rad Udruženja zabrani nadležni organ.

Udruženje se može udruživati u saveze ili pripojiti, razdvojiti ili transformisati samo u drugo udruženje.

Član 53.

U slučaju prestanka rada Udruženja, Skupština Udruženja će donijeti odluku da se imovina Udruženja, nakon podmirivanja obaveza, predaje Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine da osnuje udruženje sa istim ili sličnim programskim ciljevima.

Ako se osnuje novo udruženje sa istim ili sličnim programskim ciljevima, imovina se predaje novom udruženju.

Član 54.

Kada Udruženje prestane sa radom, predsjednik Udruženja će podnijeti zahtijev nadležnom organu za brisanje Udruženja iz registra.

XI  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 55.

Nacrt Statuta i izmjene i dopune Statuta priprema i utvrđuje Predsjedništvo i upućuje na javnu raspravu članovima Udruženja.

Javna rasprava traje najmanje 30 dana.

Predsjedništvo razmatra primjedbe i prijedloge koji su dati u raspravi, zauzima stavove o njima, utvrđuje prijedlog Statuta, izmjene i dopune Statuta i upućuje ih Skupštini na usvajanje.

Ostali opći akti Udruženja donose se na način i po postupku za njihovo donošenje

Član 56.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut donesen 25.09.2004, godine.

Predsjedavajuća Skupštine

Vildana Helić

Broj:132/07

Mjesto i datum :Sarajevo,29.09.2007.godine