page-istaknuta

 

Finansiranje

Izvori finansiranja:

  • Članarina (1)
  • Izdavačka djelatnost
  • Finansiranje određenih programa od strane donatora – ABA/CEELI, SOROŠ (2)
1 Nakon što je Udruženje sudija/sudaca u F BiH 29.01.2001.godine organizovalo seminar koji je okupio sve sudije za maloljetnike sa područja Federacije radi rasprave o aktuelnim prblemima maloljetničkog krivičnog pravosuđa, predstavnici Fonda otvoreno društvo BIH-SOROŠ i UNICEF-a koji su bili prisutni na ovom seminaru pokazali su spremnost da ulože znatna sredstva u finansiranju ovog projekta koji bi tretirao ovu problematiku i tako pomogli u rješavanju problema kako na polju funkcionisanja maloljetničkog krivičnog pravosuđa, tako i na polju preventivnog djelovanja u spriječavanju društveno neprihvatljivog ponašanja mladih. Predavač na navedenom seminaru, sudija i član Predsjedništva Udruženja, Jasmina Kosović, izradila je Projekat koji je prihvaćen od strane SOROŠ Fondacije .Sudija Kosović postavljena je za koorinatora Projekta.
2 Tempo i obim prikupljanja članarine je, u sadašnjem trenutku, polovičan, obzirom na nepotpunu primjenu Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji F BiH u pogledu isplata sudijskih plaća.

 

Krajnji cilj Udruženja je potpuna finansijska nezavisnost. Rok za postizanje ovog cilja je 2003.godina.