page-istaknuta

 

Vizija

1. Potpuna nezavisnost i samostalnost sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine – izgradnja jake i nezavisne sudske vlasti kao garanta države vladavine prava.

Ostvaruje se:

  • Sveobuhvatnom implementacijom Zakona o sudijskoj i tužilačkoj funkciji F BiH;
  • Potpunim odvajanjem sudija od uticaja političkih stranaka;
  • Ostvarivanjem potpune finansijske nezavisnosti sudova

2. Jačanje uloge Udruženja sudija/sudaca u F BiH u procesu donošenja zakona

3. Povezivanje sa Udruženjem sudija i tužilaca RS u cilju zajedničkog djelovanja na izgradnji pravnog sistema u Bosni i Hercegovini i integracija u me|unarodne asocijacije pravnika.

4. Udruženje sudija/sudaca u F BiH kao aktivan faktor u procesu edukacije sudija.

Nepohodno je funkcionalno i finansijski ojačati Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, obzirom da je u proteklom periodu Udruženje bilo inicijator i aktivan učesnik svih promjena u procesima reforme sudstva u Bosni i Hercegovini.U tom cilju Udruženje planira, u saradnji sa ekspertom iz ABA/CEELI -a , trenirati članstvo na polju samofinansiranja i opstojnosti Udruženja u budućnosti.

Smatramo da je realan rok za ostvarenje našeg strategijskog plana – kraj 2003. godine.