Novosti

Potpisivanje memoranduma o saradnji strukovnih udruženja na teritoriji BiH 12.10.2020. godine

Potpisivanje memoranduma o saradnji strukovnih udruženja na teritoriji BiH 12.10.2020. godine

Udruženje tužilaca FBiH, Udruženje sudija/sudaca FBiH, Udruženje sudija u BiH i Udruženje žena sudija u BiH su u Sarajevu 12. oktobra 2020. godine  potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji između udruženja
sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine. Ovim je okončan višemjesečni rad na uspostavljanju institucionalnog okvira koji osigurava jačanje i unapređenje nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, efikasnosti i transparentnosti tužilaca i sudija. Memorandum je izraz potrebe, da se članstvo postojećih udruženja aktivno i konstruktivnije angažira na definiranju i zaštiti integriteta i profesionalnog statusa nosioca pravosudnih funkcija.  Potpisivanjem je napravljen prvi korak prema snažnijem utjecaju sudija i tužilaca na reformske procese i na efikasno rješavanje problema koji se gomilaju u pravosuđu. Memorandumom je konstituirano Zajedničko koordinaciono tijelo koje će osigurati efikasniju i usklađeniju akciju i otkloniti slabosti koje donosi rasparčanost strukovnih udruženja.

Potpisivanju memoranduma je prethodilo predstavljanje rezultata ankete u kojoj su se sudije i tužioci izjasnili o prioritetima, slabostima i potrebama strukovnih udruženja. Učesnici su saglasni da pred udruženjima stoji
aktivan rad posebno u pogledu iniciranja analiza, preporuka i stavova, zatim rad na podizanju i zaštiti ugleda i dostojanstva, kao i promoviranje institucionalne i individualne odgovornosti sudija i tužilaca. Osnivanje
Zajedničkog koordinacionog tijela je prvi važan korak na ostvarivanju ovih ciljeva. Memorandum je otvoren za pristup i drugim udruženjima iz BiH.
Svečana ceremonija potpisivanja je dopunjena raspravom o unapređenju rada udruženja. Ona je obuhvatila mnogobrojne aspekte organizacione prirode kao otvorena pitanja oko saradnje i partnerstva sa upravnim,
zakonodavnim i regulatornim tijelima u BiH.
Pored potpisnika memoranduma, u raspravi su učestvovali tužilac Tužilaštva BiH, Džermin Pašić i član Upravnog odbora Udruženja tužilaca RS-a, Stanko Nuić. Ispred Centra za javno pravo potpisivanju memoranduma je nazočio prof. dr. Edin Šarčević, a ekspert EU za pravosuđe sudija Kees van der Weide pozdravio je ovaj događaj kao iskorak u ispunjavanju preporuka iz Izvještaja eksperata o stanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini iz decembra 2019. godine, u kojem se ističe potreba za konstruktivnijom ulogom strukovnih udruženja sudija i tužilaca u procesu reforme pravosuđa.

Tekst potpisanog memoranduma možete vidjeti na ovom linku: Memorandum o saradnji udruženja sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini 12.10.2020.